تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان وادبیات عربی، دانشكدۀ ادبیات وعلوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

چکیده

رمان "خوشه­های خشم" از آثار ادبی مشهوری است که به زبان­های مختلفي از جمله فارسی و عربی ترجمه شده است وهمین بر اهمیت این رمان و ترجمه­های آن دلالت می­کند. همچنین بررسی این ترجمه­های فارسی و عربی، علاوه بر شیوه­ی خاص هرکدام از مترجمان، می­تواند وجوه شباهت و اختلاف را در ترجمه به این دو زبان، به ما نشان دهد. برهمین اساس مقاله­ی حاضر با رویكرد توصیفی-تحلیلی به وباتکیه بر الگوی وینی وداربلنه برای ارزیابی کیفیت ترجمه، انجام گرفته که در این الگو اقتراض، گرته­برداری وترجمه­ی تحت­اللفظی استراتژی­های ترجمه­ی مستقیم وإبدال صرفی، تلفيق، تعادل و همسان­سازی استراتژی­های ترجمه­ی غیر مستقیم به­شمار می­روند؛ همچنین اطلاعات به­دست آمده از شمارش بسامد این استراتژی­ها در پاراگراف اول سی­فصل این رمان به­کار گرفته وسعی شده تا از این طریق سبک مترجم فارسی وعربی استخراج شده ووجوه شباهت واختلاف بین دوترجمه از یك متن به دو زبان مختلف پیدا شود واز جمله نتایج این پژوهش آن است که در ترجمه­ی فارسی مترجم سعی دارد تا برخی از ویژگی­های متن مبدأ را منتقل کند وبر همین ­اساس، مترجم فارسی به کاربرد استراتژی­های ترجمه مستقیم گرایش بیشتری داشته؛ لذا گفتگوها را به زبان فارسی عامیانه ترجمه کرده است؛ اما مترجم عربی بیشتر به مخاطب متن مقصد وایجاد تأثیر مشابه متن مبدأ در او توجه داشته و به همین خاطر، به استراتژی­های ترجمه­ی غیر مستقیم گرایش بیشتری داشته وگفتگوها را نیز به زبان عربی فصیح و رسمی ترجمه کرده است.گذشته از این باید راهبردهایی همچون حذف، تغییر زمان، ترجمه­ی مفرد به جمع؛ ونیز خطاهای ترجمه­ای را به این الگو افزود تا با بررسی ترجمه­های فارسی وعربی مناسبت بیشتری داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

References
Books
Steinbeck, John. (2019). The Grapes of wrath, translation into Persian: AbdolHosein Sharifian, 10’th edition, Tehran: Negah Publitions company.
Steinbeck, John. (2008). The Grapes of wrath, translation into Arabic: Sa'ad Zahran, First edition, Cairo: Dar Al-Shoruq.
Baker, Mona (2009). Routledge Encyclopedia of Translation Studies, translation into Arabic: Abdollah Bin HamadAl-Homaydan, Saoudia Arabia, Al-Riyad: Malek Saoud University.
A'anani, Mohammad (2005) contemporary translation theories, second edition, Beirut: Lebanon publication Library.
 
Thesises
Ebrir, Maryam (2008) Translating the French ready expressions into Arabic (a comparative analytical study of the translation of the novel Les Miserables), M.A. Thesis, Algeria: Bin Yousof Bin Khaddah university.
 
Magazines
Ebrahimi, Seyed Reza (2010) “A comparative study of characterization and themes in the novel Seluch's Vacant Place and the Grapes of wrath”, Persian Language and Literature, the Faculty of Humanities, Islamic Azad University Sanandej, Vol 1, no 3, pp1-17.
Esmaeily Tahery, Ehsan & Seyed Reza Mir Ahmadi & Maqsoud Bakhshesh (2018). “An Investigation on Musavi Garmarudie’s translation of Emam Ali’s Letter to Malek Ashtar based on Vinay and Darbelnet’s seven strategies, The Biannual scientific Magazine of the translation of the Holy Qur'an and Hadith, Vol 5, No9, pp 1-23.
Khazaaei Far, Ali (1991). “the seventh strategies of translation (1)”, THE TRANSLATOR MAGAZINE, Vol 1, No 3, pp 23-28.
Khazaaei Far, Ali (1991). “the seventh strategies of translation (2)”, THE TRANSLATOR MAGAZINE, Vol 1, No 4, pp 37-42.
Sae'edawi, Ali (2016). “A Comparative Investigation on Al-Ayyam’s Translations”, The Journal of Iranian Association of Arabic Language and Literature”, Vol 39, pp 67-86.
Sawmiyah, Qadawi (2021). “The linguistic level in children literature translation: analytical comparative study between two translations of samples from “Alice in wonderland”, Journal of Language and Translation، Vol 6، No 8؛ pp 6-16.
Sadeqi, Soudabeh & Meysam Zare'e (2017) “Investigating the Introduction of Modernity in the Novels "Curse of the Earth" and "Grapes of Wrath"”, Comparative literature studies Magazine, Vol 11, No 41, pp 99-120.
Sawaleh Alilah, Sarah (2018). “Difficulties of Literary Translation in the Shadow of Translational Strategies”, Tamatholat, Vol 2، No 3، pp 151-173.
Kilton, Martin (2019) “The Grape That eat John Steinbeck”, Translation: Rola A'adel Rashwan, RowzAl-yousof Weekly Magazine, 12th January 2019.
  Niyazy, Shahrayar & A'atiyah Yousofi & Mohammad AmiriFar (2019) “An Investigation on a Part of the Novel AlShahad based on vinay & Darbelnet’s model”, Al-Zahra'a University’s Scientific Magazine Linguistic Research, Vol 11, pp 49-72.
 
English references
Roswany, Siregar (2016) Translation Procedures Analysis: English-Indonisian Motivational Books, IOSR Journal Hiumanities and Social Scince (IOSR-JHSS), Volume 21, Issue 5, Ver 5 (May 2016), pp 51-57.
Steinbeck, John. (1939) Grapes of Wrath, NEW YORK: THE MODERN LIBRARY.
Vinay, Jean-Paul and Jean Darbelnet. (1958/1995) Comparative Stylistics of French And English. A Methodology for Translation; Translated and edited by JUAN C. SAGER, M. I. Hamel Amsterdam Philadelphia; John Benjamins Publishing Company.