طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

المؤلفون

المستخلص

حرکت هاي بزرگ تاريخي بيش از هر چيز مديون شخصيت هاي برجسته اي است که با نفوذ خود بر افکار و انديشه ملت ها تحولات عميقي را در جامعه بشري ايجاد کرده اند. از جمله اين شخصيت ها امام خميني بود که رفتار خويش نام و ياد پيامبران و امامان مصلح را در ذهن ها زنده کرد. او حسين زمان ما بود و ويژگي هاي برجسته ايشان در شعر معاصر عرب منعکس شده است. امام مردي آزاده و شهادت طلبي ايشان توسط عدنان مصطفي العمراني، شاعر عرب، به تصوير کشيده شده است. آزادگي و بت شکني امام نيز مورد توجه علي مرتضي الامين، شاعر لبناني، و صالح عظيمه، شاعر سوري، قرار گرفته است. امام خميني حقيقت دين را به شکلي که رسول خدا و اهل بيت مطرح کرده بودند ارايه کرد و اين تفسير، تازه به نظر مي رسد. از اين رو برخي شاعران عرب او را زنده کننده دين ناميدند.

عنوان المقالة [Persian]

سیمای امام خمینی در شعر معاصر عرب

المؤلفون [Persian]

  • علیرضا محکی پور
  • مهدی اسحاقیان دریچه

المستخلص [Persian]

حرکت های بزرگ تاریخی بیش از هر چیز مدیون شخصیت های برجسته ای است که با نفوذ خود بر افکار و اندیشه ملت ها تحولات عمیقی را در جامعه بشری ایجاد کرده اند. از جمله این شخصیت ها امام خمینی بود که رفتار خویش نام و یاد پیامبران و امامان مصلح را در ذهن ها زنده کرد. او حسین زمان ما بود و ویژگی های برجسته ایشان در شعر معاصر عرب منعکس شده است. امام مردی آزاده و شهادت طلبی ایشان توسط عدنان مصطفی العمرانی، شاعر عرب، به تصویر کشیده شده است. آزادگی و بت شکنی امام نیز مورد توجه علی مرتضی الامین، شاعر لبنانی، و صالح عظیمه، شاعر سوری، قرار گرفته است. امام خمینی حقیقت دین را به شکلی که رسول خدا و اهل بیت مطرح کرده بودند ارایه کرد و این تفسیر، تازه به نظر می رسد. از این رو برخی شاعران عرب او را زنده کننده دین نامیدند.