طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

المؤلفون

دانشگاه تربيت مدرس

المستخلص

امروزه ادبيات داستاني، يکي از مهم ترين انواع ادبي به شمار مي رود که خود، انواع مختلفي مانند قصه، داستان کوتاه، رمانس و رمان را در بر مي گيرد. در اين ميان، رمان جايگاه ويژه اي را به خود اختصاص داده است. در قرن نوزدهم ميلادي همزمان با دوران شکوفايي ادبيت داستاني- و به خصوص رمان- در اورپا، انديشمندان و ادباي عرب نيز، درصدد برآمدند در اين عرصه، دست به آفرينش بزنند. از جمله اين افراد «جرجي زيدان» مورخ، نويسنده و روزنامه نگار برجسته لبناني مسيحي است که با نگارش سلسله رمان هاي تاريخ اسلام، نخستين مجموعه رمان هاي تاريخي در ادبيات داستاني عربي را پديد آورد. هدف از اين تحقيق، نقد و بررسي داستان هاي تاريخي «جرجي زيدان» از نظر هنري و فني و ميزان انطباق آن با حقايق تاريخي است؛ از اين رو داستان «غاده کربلا» به عنوان نمونه انتخاب شده است.

عنوان المقالة [Persian]

جایگاه جرجی زیدان در داستان نویسی معاصر عربی

المؤلفون [Persian]

  • خلیل پروینی
  • هومن ناظمیان

المستخلص [Persian]

امروزه ادبیات داستانی، یکی از مهم ترین انواع ادبی به شمار می رود که خود، انواع مختلفی مانند قصه، داستان کوتاه، رمانس و رمان را در بر می گیرد. در این میان، رمان جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است. در قرن نوزدهم میلادی همزمان با دوران شکوفایی ادبیت داستانی- و به خصوص رمان- در اورپا، اندیشمندان و ادبای عرب نیز، درصدد برآمدند در این عرصه، دست به آفرینش بزنند. از جمله این افراد «جرجی زیدان» مورخ، نویسنده و روزنامه نگار برجسته لبنانی مسیحی است که با نگارش سلسله رمان های تاریخ اسلام، نخستین مجموعه رمان های تاریخی در ادبیات داستانی عربی را پدید آورد. هدف از این تحقیق، نقد و بررسی داستان های تاریخی «جرجی زیدان» از نظر هنری و فنی و میزان انطباق آن با حقایق تاریخی است؛ از این رو داستان «غاده کربلا» به عنوان نمونه انتخاب شده است.