طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

المؤلف

المستخلص

ضرورت تحقيق در حوزه ادبيات تطبيقي بر کسي پوشيده نيست. اين ضرورت با توجه به وجود مضامين مشترک بسيار در دو قلمرو ادبي عربي و فارسي ملموس تر است. در اين راستا، امثال و حکم با سابقه بسيار کهن در ميان ملل مختلف جهان، از جمله شاخه هاي ادبي است که پرداختن به مضامين مشترک آنها در ادبيات فارسي و عربي نتايج حايز اهميتي در برخواهد داشت. وجود موارد متعدد امثال سائره عرب در متون منثور و منظوم فارسي از جمله ضرورت اين تحقيق است. از آنجا که امثال و حکم به جاي مانده از گذشته هاي بسيار دور راه را بر شناخت بهتر و دقيق تر گونه هاي مختلف سلوک اجتماعي جوامع گذشته هموار مي کند لذا شناخت و تحقيق در اين زمينه علاوه بر ارزش ادبي، مي تواند روشن کننده بسياري از ابعاد شئون مختلف زندگي بشر گذشته است. امروزه نيز با توجه به اهميت تعامل ملت هاي دنيا، امثال و حکم جهاني و يافتن مضامين مشترک آنها مي تواند ما را در اين خصوص ياري کند. پس مي توان گفت در گستره بررسي مشترکات مضمون و محتواي امثال و حکم که در طول دگرگوني تاريخي کمتر در معرض فراموشي و گمنامي قرار گرفته اند آنهم بدين دليل که سينه هاي مردم محمل اين همه معنا و مضمون بوده اند؛ بجز ارزش هاي ادبي، به دنبال فوايد تاريخي، اجتماعي، سياسي، اعتقادي و ... گذشتگان مي گرديم.

عنوان المقالة [Persian]

نگاهی جدید به امثال و حکم

المؤلف [Persian]

  • عبدالغنی ایورانی زاده

المستخلص [Persian]

ضرورت تحقیق در حوزه ادبیات تطبیقی بر کسی پوشیده نیست. این ضرورت با توجه به وجود مضامین مشترک بسیار در دو قلمرو ادبی عربی و فارسی ملموس تر است. در این راستا، امثال و حکم با سابقه بسیار کهن در میان ملل مختلف جهان، از جمله شاخه های ادبی است که پرداختن به مضامین مشترک آنها در ادبیات فارسی و عربی نتایج حایز اهمیتی در برخواهد داشت. وجود موارد متعدد امثال سائره عرب در متون منثور و منظوم فارسی از جمله ضرورت این تحقیق است. از آنجا که امثال و حکم به جای مانده از گذشته های بسیار دور راه را بر شناخت بهتر و دقیق تر گونه های مختلف سلوک اجتماعی جوامع گذشته هموار می کند لذا شناخت و تحقیق در این زمینه علاوه بر ارزش ادبی، می تواند روشن کننده بسیاری از ابعاد شئون مختلف زندگی بشر گذشته است. امروزه نیز با توجه به اهمیت تعامل ملت های دنیا، امثال و حکم جهانی و یافتن مضامین مشترک آنها می تواند ما را در این خصوص یاری کند. پس می توان گفت در گستره بررسی مشترکات مضمون و محتوای امثال و حکم که در طول دگرگونی تاریخی کمتر در معرض فراموشی و گمنامی قرار گرفته اند آنهم بدین دلیل که سینه های مردم محمل این همه معنا و مضمون بوده اند؛ بجز ارزش های ادبی، به دنبال فواید تاریخی، اجتماعی، سیاسی، اعتقادی و ... گذشتگان می گردیم.