طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

المؤلف

المستخلص

اين مقاله پس از نگاهي اجمالي به اصول و عوامل شکل گيري نهضت عاشوراي حسيني، تاثير و نقش آنها را در پيدايش و پيروزي انقلاب اسلامي ايران مورد بررسي قرار داده است. شاعران عربي معاصر با الهام از بيانات و سيره عملي امام حسين (ع) در قيام عاشورا که در نهضت امام خميني (ره) و انديشه عاشورايي او تبلور و تجلي يافته و در پيدايش و پيروزي انقلاب اسلامي نقش بسزايي ايفا کرده است، توانسته اند از نقش حسين گونه امام (ره) نسبت به شناخت عوامل ياد شده، آشنا کردن مردم به اوضاع و شرايط موجود در جامعه ايران ايجاد شور و حماسه حسيني در دل مردم ايران جهت برپايي قيام عاشورايي و نهايتا پيروزي انقلاب اسلامي، تصوير گويا، زيبا و درخور تحسيني ارايه دهند.

عنوان المقالة [Persian]

نقش نهضت عاشورا در انقلاب ایران از نگاه شعر معاصر عربی

المؤلف [Persian]

  • جلال مرامی

المستخلص [Persian]

این مقاله پس از نگاهی اجمالی به اصول و عوامل شکل گیری نهضت عاشورای حسینی، تاثیر و نقش آنها را در پیدایش و پیروزی انقلاب اسلامی ایران مورد بررسی قرار داده است. شاعران عربی معاصر با الهام از بیانات و سیره عملی امام حسین (ع) در قیام عاشورا که در نهضت امام خمینی (ره) و اندیشه عاشورایی او تبلور و تجلی یافته و در پیدایش و پیروزی انقلاب اسلامی نقش بسزایی ایفا کرده است، توانسته اند از نقش حسین گونه امام (ره) نسبت به شناخت عوامل یاد شده، آشنا کردن مردم به اوضاع و شرایط موجود در جامعه ایران ایجاد شور و حماسه حسینی در دل مردم ایران جهت برپایی قیام عاشورایی و نهایتا پیروزی انقلاب اسلامی، تصویر گویا، زیبا و درخور تحسینی ارایه دهند.