طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

المؤلفون

المستخلص

دانشجويان رشته حقوق داراي 15 واحد درسي اصول و متون و قواعد فقهي هستند. متون اصلي اين دروس و عموم منابع و کتب اصلي فقه، که متون پژوهشي دانشجويان نيز مي باشد، تماما به زبان عربي است. به همين دليل بايد زبان عربي دانشجويان رشته حقوق هر چه بيشتر تقويت گردد. از طرفي در سرفصل درسي اين رشته تنها يک واحد درسي به آموزش زبان عربي اختصاص يافته است. لذا برنامه آموزشي زبان عربي بايد متناسب با نياز دانشجويان و در نظر گرفتن اين محدوديت زماني تدوين گردد. با توجه به مهارت هاي چهارگانه: خواندن، نوشتن، گفتن و شنيدن که مهارت هاي اساسي هر زباني به شمار مي رود، به نظر مي آيد دانشجويان رشته حقوق به کسب مهارت خواندن و درک مفاهيم متون به زبان عربي به شدت نيازمندند، تا بتوانند متون فقهي را به زبان عربي خوانده و درک نمايند. لذا براي کسب اين مهارت بايد يک روش خوب و مفيد تدوين گردد.

عنوان المقالة [Persian]

ارایه یک الگوی آموزشی مناسب جهت کسب مهارت خواندن زبان عربی (برای دانشجویان رشته حقوق)

المؤلفون [Persian]

  • فرامرز میرزایی
  • علی نظری

المستخلص [Persian]

دانشجویان رشته حقوق دارای 15 واحد درسی اصول و متون و قواعد فقهی هستند. متون اصلی این دروس و عموم منابع و کتب اصلی فقه، که متون پژوهشی دانشجویان نیز می باشد، تماما به زبان عربی است. به همین دلیل باید زبان عربی دانشجویان رشته حقوق هر چه بیشتر تقویت گردد. از طرفی در سرفصل درسی این رشته تنها یک واحد درسی به آموزش زبان عربی اختصاص یافته است. لذا برنامه آموزشی زبان عربی باید متناسب با نیاز دانشجویان و در نظر گرفتن این محدودیت زمانی تدوین گردد. با توجه به مهارت های چهارگانه: خواندن، نوشتن، گفتن و شنیدن که مهارت های اساسی هر زبانی به شمار می رود، به نظر می آید دانشجویان رشته حقوق به کسب مهارت خواندن و درک مفاهیم متون به زبان عربی به شدت نیازمندند، تا بتوانند متون فقهی را به زبان عربی خوانده و درک نمایند. لذا برای کسب این مهارت باید یک روش خوب و مفید تدوین گردد.