طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

المؤلف

المستخلص

فن وصف يکي از مهم ترين اغراض شعري است که بسيار به عنصر خيال وابسته است. موضوع وصف آنگاه که وصف طبيعت باشد ترسيم تابلوي زيبايي هاست و زيبا دوست و زيباطلبي از ذات زيبا ساخته است بر مي خيزد. مقاله «بررسي تصوير طبيعت در شعر منوچهري دامغاني و ابن خفاجه اندلسي» درصدد بررسي مقايسه اي و تحليل و مقارنه توصيف هايي است که اين دو شاعر، از جلوه هاي مختلف طبيعت در ديوان اشعار خود، به نمايش گذاشته اند. از اين رهگذر وجود پديده اي ادبي آن هم در شعر هر دو شاعر شرق و غرب قابل تامل است. ترکيب دو موضوع شعري وصف و مدح در سروده هاي آن دو حاکي از تناسب آن دو موضوع از يک سو و نقش تصاوير توصيفي در ترسيم جلوه هاي زيباي وجود ممدوح از ديگر سو مي باشد. اين در حاليست که ابن خفاجه اندلسي غزل را نيز با شعر وصف در هم آميخته ميان توصيف طبيعت و تغزل پيوند برقرار کرده است. در اين مقاله، پس از معرفي اجمالي دو شاعر و بيان شيوه آن دو در تصويرسازي از مناظر طبيعت، با استخراج شواهدي از سروده هاي آن دو سعي شده است که امکان مقارنه و تطبيق نمونه هاي شعري فراهم آيد. اگر چه آن دو از سرآمدان فن وصف در حوزه ادبيات ملي خود بودند ولي در اين مقاله بيشتر بر وصف طبيعت و مظاهر آن تکيه شده است.

عنوان المقالة [Persian]

بررسی تصویر طبیعت در شعر منوچهری دامغانی و ابن خفاجه اندلسی

المؤلف [Persian]

  • علی باقر طاهری نیا

المستخلص [Persian]

فن وصف یکی از مهم ترین اغراض شعری است که بسیار به عنصر خیال وابسته است. موضوع وصف آنگاه که وصف طبیعت باشد ترسیم تابلوی زیبایی هاست و زیبا دوست و زیباطلبی از ذات زیبا ساخته است بر می خیزد. مقاله «بررسی تصویر طبیعت در شعر منوچهری دامغانی و ابن خفاجه اندلسی» درصدد بررسی مقایسه ای و تحلیل و مقارنه توصیف هایی است که این دو شاعر، از جلوه های مختلف طبیعت در دیوان اشعار خود، به نمایش گذاشته اند. از این رهگذر وجود پدیده ای ادبی آن هم در شعر هر دو شاعر شرق و غرب قابل تامل است. ترکیب دو موضوع شعری وصف و مدح در سروده های آن دو حاکی از تناسب آن دو موضوع از یک سو و نقش تصاویر توصیفی در ترسیم جلوه های زیبای وجود ممدوح از دیگر سو می باشد. این در حالیست که ابن خفاجه اندلسی غزل را نیز با شعر وصف در هم آمیخته میان توصیف طبیعت و تغزل پیوند برقرار کرده است. در این مقاله، پس از معرفی اجمالی دو شاعر و بیان شیوه آن دو در تصویرسازی از مناظر طبیعت، با استخراج شواهدی از سروده های آن دو سعی شده است که امکان مقارنه و تطبیق نمونه های شعری فراهم آید. اگر چه آن دو از سرآمدان فن وصف در حوزه ادبیات ملی خود بودند ولی در این مقاله بیشتر بر وصف طبیعت و مظاهر آن تکیه شده است.