تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس، تهران

2 استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس، تهران

3 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده

موتیف از عناصر مهم تصویرشناسی عصر جدید است که از طریق آن می‌توان به نمادها و تصاویر شعری بدیع شاعر دست یافت. در این مقاله به بررسی موتیف در شعر محمود درویش پرداخته می‌شود و با اشاره به مفاهیم و تصاویر نهفته در اشعار وی و با تکیه بر روش توصیفی و تحلیلی می‌کوشیم رمزگان‌های موجود در اشعار درویش را که اهمیت والایی در تحلیل قصائد وی داشته یا کلیدی برای درک اندیشه‌های نهان اوست، در اختیار مخاطب قرار دهیم. ازاین‌رو پس از بررسی موتیف درختان در شعر محمود درویش و تکیه بر سه درخت نخل، زیتون و پرتقال که هر کدام نقش تکرارشونده‌ای در دیوان‌های وی داشته‌اند، به تصاویر، رمزگان‌ها و مضامینی دست یافتیم که هر کدام از آنها از دیگری متمایز است؛ نمونة آن درخت نخل است که در دواوین شاعر حائز رتبة نخست میان این سه درخت بوده و دربردارندة رمزگان‌هایی همچون صلح، خرمی، پایداری و نشانه‌های مثبت و منفی در خود است؛ سپس پس از آن نوبت درخت زیتون است که علاوه بر دلالت آن بر هستی و تاریخ بشریت، حامل نمادها و تصویرهایی از جمله جلال، اصالت و ایستادگی است و سرانجام درخت پرتقال که گاهی تصاویری تشخیصی و انسان‌گرایانه و گاهی دلالت‌هایی از انقلاب و پناهندگی و وطن الشاعر در گنجینه واژگانی خود ذخیره دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

المصادر
الف) عربی
کتب
القرآن الکریم
إبن کثیر (لاتا): تفسیر القرآن الکریم، تحقیق سامی بن محمد السلامة، ج1، لانا.
اسلامی، مجید (1386ش): مفاهیم نقد فیلم، تهران: نشرنی.
إسماعیل، عزّالدین (1966م): الشعرالعربیّ المعاصر قضایاه وظواهره الفنیّة والمعنویّة، ط3، بیروت: دار الفکر العربیّ.
حمزة، حسین (2012م): معجم الموتیفات المرکزیّة فی شعر محمود درویش، ط1، حیفا: مجمع اللغة العربیّة.
درویش، محمود (2005م): محمود درویش الدیوان/ الأعمال الأولی 1و 2 و3، ط1، بیروت: ریاض الرئیس للکتب والنشر.
............. (لاتا): محمود درویش الأعمال الکاملة، إعداد علی موة، منتدی مکتبة الإسکندریّة.
سقیرق، طلعت (1993م): الشعر الفلسطینیّ المقاوم فی جیله الثانی؛ من قصیدة الثبات إلی قصیدة الإنتفاضة فی الوطن المحتلّ، دمشق: إتّحاد الکتّاب العرب.
عصفر، مصطفی محمد حسین (لاتا): التغذیة والغذاء فی الصحّة والعلاج، مکة: جامعة أمّ القری.
الغسانی، أبو القاسم بن محمد بن ابراهیم الغسانی (1990م): حدیقة الأزهار فی ماهیّة العشب والعقّار، تحقیق محمد العربی الخطابی، ط2، بیروت: دار الغرب الإسلامی.
کنفانی، غصان (1978م): أرض البرتقال الحزین، ط4، بیروت: مؤسسة الأبحاث العربیّة.
النقاش، رجاء (1971م): محمود درویش شاعر الأرض المحتلّة، ط2، القاهرة: دار الهلال.
ب) الرسائل الجامعیّة
عبدربّه، لیانة عبد الرحیم کمال (2012م): المکان وتحوّلات الهویّة عند محمود درویش، رسالة ماجستیر، جامعة بیرزیت، فلسطین.
کلاب، جمیل ابراهیم أحمد (2005م): الرمز فی القصّة الفلسطینیّة القصیرة فی الأرض المحتلّة، رسالة ماجستیر، الجامعة الإسلامیّة، غزة.
ج) المجلات
بخشی زاده، فرشته (1380ش): «پرتقال، شاه‌میوه زمستان»، مجلة عروس هنر، ش9، صص 43-43.
تقوی، محمد، إلهام دهقان (1388ش): «موتیف چیست و چگونه شکل می‌گیرد»، فصلنامه تخصّصی نقد ادبی دانشگاه فردوسی مشهد، ش8، صص32-7.
دانشور، علی، سهیلا امامی (1385ش): «یادداشتی بر بن‌مایه‌های تصویری (موتیف) در شعر صدای پای آب سهراب سپهری»، مجلّة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، شماره1، صص 131-117.
ادیب السلطان، محمد فؤاد (2002م): «صورة النکبة فی شعر محمود درویش»، مجلة الجامعة الإسلامیة، جامعة الأقصی، م10، ع1، صص193-153.
رستم‌‌پور ملکی، رقیة، فاطمة شیرزاده (1391ش): «التقاطب المکانیّ فی قصائد محمود درویش الحدیثة»، مجلّة دراسات فی اللغة العربیّة وآدابها، جامعة سمنان، ع9، صص76-53.
روشنفکر، کبری؛ خلیل پروینی؛ حامد پورحشمتی (2015م): «موتیف الحبّ والموت عند سمیح القاسم»، مجلّة جیل الدرسات الأدبیّة والفکریّة، لبنان، س2، ع10، صص 188-175.
روشنفکر، کبری؛ حامد پورحشمتی (1394ش): «موتیف النخلة والزیتونة فی شعر سمیح القاسم»، إضاءات نقدیّة، س5، ع20، صص 118-97.
............................... (1395ش): «الموتیف الرمزیّ للقدس فی شعر محمود درویش؛ دراسة إحصائیّة ودلالیّة»، مجلّة دراسات الأدب المعاصر، س3، ع31، صص 89-75.
صادق زاده، محمود (1389ش): «بررسی مختصات سبکی و موتیف پردازی در غزلیات کلیم کاشانی»، پژوهشنامه فرهنگ وادب، دوره 6، شماره 10، صص 297-279.
عبیات، عاطی؛ علی مطوری (2014م): «النخلة ودلالاتها فی الشعر الفلسطینی المعاصر»، آداب الکوفة، ع18، صص288-263.
عموری، نعیم (2015م): «موتیف شخصیّة نوح (ع) فی شعر أدیب کمال الدین»، مجلّة آداب الکوفة، ع21، صص 138-119.
معروف، یحیی؛ عاطی عبیات (1390ش): «جمالیّات التغزّل بالرموز الأنثویّة فی الشعر الجاهلی»، فصلیّة النقد والأدب المقارن (بحوث فی اللغة العربیّة وآدابها)، ع4، صص151-129.
ح) المصادر الأجنبیّة
Burean des etudes et recherches (2004): Dictionnaire general, Linguistique Technique et scientifique, Beirut: Al-Kotob Al-ilmiyah Bldg.
Cuddon, j.a. (2013): Dictionary of Literary Terms and Literary Theory. Fifth edition.Wiley-blackwell.
Seigneuret, Jean- Charles. (1988): Dictionary of Literary Themes and
Motifs
. New York: Greenwood press.
خ) المواقع الإلکترونیّة
بشارات، أحمد سلیمان سعید (2011م): «النبات التراثیّة ورموزها عند محمود درویش»،
 https://scholar.najah.edu/sites/default/files/conference-paper/lnbt-ltrthyw-wrmwzh-nd-mhmwd-drwysh.pdf.
حسین، شاکر فرید (2011م): قراءة عاجلة فی أدب السجون، موقع بیت فلسطین للشعر، http://www.ppbait.org/index.php?option=com_content&view=article&id=981:2011-04-25-09-00-19&Itemid=65.
الدیک، نادی ساری (2003م): «الطبیعة فی شعر محمود درویش»، http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=2&msg=1049378524&rn=1
سالم، مختار (2006م): الزیتون فی التوراة والإنجیل والقرآن، موقع إشراق، ملتقی الفکر المستنیر، http://archive.is/l2H85.