طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

نوع المستند : علمی - پژوهشی

المؤلفون

1 استاديار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه شيراز

2 دانشيار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه شيراز

المستخلص

دانش، مهارت، و نگرش سه موضوع اساسي در گسترش کارآفريني است. اين سه موضوع نقش فراواني در توسعة کارآفريني در رشته‌هاي غير علوم انساني داشته‌اند، اما در علوم انساني نياز به بازنگري اساسي دارند. در رشتة زبان و ادبيات عربي نيز بايد دانش کارآفريني، مهارت آن و نيز نگرش استادان و دانشجويان مورد بازنگري اساسي قرار گيرد. اين پژوهش پس از آسيب‌شناسي حوزة کسب‌وکار رشتة زبان و ادبيات عربي، در پي يافتن راهکاري براي به فعل رساندن توان کسب‌وکار در اين رشته انجام شد و در نهايت منجر به تشکيل هستة کارآفريني در بخش زبان و ادبيات عربي دانشگاه شيراز گرديد. هسته کارآفريني دانشگاه شيراز در سال 1389 به صورت آزمايشي تشکيل شد و دستورالعمل اجرايي آن تدوين گرديد. اين تجربه نشان داد براي فعال کردن کارآفريني در اين رشته مي‌بايست در سرفصل‌هاي درسي به اين موضوع توجه شود و نيز نگرش دانشجويان و استادان به مسئله تغيير کند تا زمينة ايجاد کسب‌وکارهاي جديد فراهم گردد.

الكلمات الرئيسية

عنوان المقالة [Persian]

دور فریق العمل فی تنشیط ریادة الأعمال فی اللغة العربیة وآدابها (فریق العمل فی قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة شیراز نموذجاً)

المؤلفون [Persian]

  • Yusuf Nazari 1
  • حسین کیانی 2

1 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شیراز

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شیراز

المستخلص [Persian]

إنّ ریادة الأعمال تقوم علی ثلاثة محاور أساسیة وهی: العلم بریادة الأعمال، ومهاراتها، والموقف تجاهها. فقد اهتمّت العلوم التجربیة علی هذه المحاور الثلاثة اهتماماً بالغاً بحیث وصلت إلی نتائج باهرة. لکنّ فروع العلوم الإنسانیة تعانی من عدم مزاولة أصحابها بموضوع ریادة الأعمال. إنّ فرع اللغة العربیة وآدابها بوصفه فرعاً من فروع العلوم الإنسانیة بحاجة ماسة إلی إعادة النظر فی موقفه تجاه هذه القضیة وعلی أصحابه أن یقوموا بتغییر أساسی فی موقفهم فیها. تحاول هذه الدراسة إلی استجلاء العراقیل الموجودة أمام موضوع ریادة الأعمال فی فرع اللغة العربیة وآدابها، وتعرّف الطریق الجدید الذی أنجزه قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة شیراز وانتقال تجاربها إلی الجامعات الأخری. لقد أسّست جامعة شیراز، سنة 1389 ه. ش (2010م)، فریق العمل لریادة الأعمال وبحثت عن مجالات العمل الجدیدة فی السوق و أخیراً وصلت إلی تدوین منهجیة فریق العمل واقترحت بتأسیس فرق العمل فی أقسام اللغة العربیة وآدابها فی البلاد للوصول إلی مجالات توسع ریادة الأعمال فی هذا الفرع.

الكلمات الرئيسية [Persian]

  • ریادة الأعمال
  • منهجیة فریق العمل
  • جامعة شیراز
  • قسم اللغة العربیة وآدابها
کتابنامه
الف) عربی
بیاری، سعید؛ حسین منفرد؛ سید محمدهاشمی (1390)، دانستنی‌های کارآفرینی، چ1، شیراز: تخت جمشید.
حسینی، سید نبی‌الله (1388)، کارآفرینی مهارت‌های ایجاد اشتغال، چ1، تهران: مبنای خرد.
هنرجویی، ژینوس (1390)، کارآفرینی چیست؟ کارآفرین کیست؟ ، تهران: آوای ظهور.
ب) مقالات
عربی
فکری، مسعود (1395)، «الفرص المهنیة المتاحة لخرّیجی أقسام اللغة العربیة وضرورة الانسیاق التعلیمی لمتطلباتها»، مجلة الجمعیة الإیرانیة للغة العربیة وآدابها، العدد 38، ص230-215.
فارسی
بغدادی، مصطفی؛ مرضیه شاوردی (1391)، «تجاری‌سازی موفق فناوری با رویکرد تیمی»، فصلنامة تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، سال نهم، شماره33، ص 45-37.
صفری، سعید؛ مهدی سمیع‌زاده (1391)، «نیازسنجی آموزش دانش و مهارت کارآفرینی در رشته‌های علوم انسانی»، نشریه علمی‌پژوهشی آموزش، سال هفتم، جلد7، شماره1، پاییز 1391، ص 79-66.
صیادی‌نژاد، روح‌الله؛ امیرحسین عبدلی (1395)، «ظرفیت‌ها، راهکارها و اصول کارآفرینی و تجاری‌سازی در رشتة زبان و ادبیات عربی»، مجلة انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، شمارة 38، ص 248-231.
عسکری، صادق؛ فاطمه علیان (1395)، «گردشگری درمانی گزینه‌ای برای اشتغال دانش‌آموختگان رشتة زبان عربی»، مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، شمارة 38، ص 264-249.
قرئلی، هدا؛ ماجد نجاریان (1394)، «نقش زبان عربی در بهبود گردشگری سلامت در ایران»، مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، شمارة 37، ص 228-213.
کیانی، حسین (1390)، «زبان و ادبیات عربی و کارآفرینی؛ نقش طب سنتی در کارآفرینی زبان و ادبیات عربی»، چهارمین همایش مدیران گروه عربی، یزد، دانشگاه یزد.
موغلی، علی‌رضا (1389)، «تأثیر عوامل سازمانی بر کارآفرینی دانشگاهی»، فصلنامة علوم مدیریت ایران، سال پنجم، شمارة 19، ص 118-103
هزارجریبی، جعفر (1388)، توسعة علوم انسانی از منظر کارآفرینی، پژوهش در نظام‌های آموزشی، دورة3، شمارة 7، ص 114-99.
پ) منابع اینترنتی
اساسنامة مرکز کارآفرینی دانشگاه شیراز، قابل دریافت از:
http://www.shirazu.ac.ir/?page_id=2010&search_words=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C
دستورالعمل اجرایی هستة کارآفرینی دانشکده‌های دانشگاه شیراز، قابل دریافت از:
http://wwwshirazu.ac.ir/?page_id=2010&search_words=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C
میرعرب رضی، رضا؛ سعید رضایی (1387)، «آموزش و پژوهش کارآفرینی، راهکاری برای ارتقای رشته‌های علوم انسانی»، کنگرة ملی علوم انسانی، تهران: گرفته‌شده از پایگاه زیر در تاریخ10/4/1395:
http://www.ensani.ir/fa/content/90012/default.aspx