طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

نوع المستند : علمی - پژوهشی

المؤلفون

دانشگاه گيلان

المستخلص

چکيده
پس از دو جنگ عالمگير در قرن بيستم و جعل رژيم صهيونيستي در خاورميانه‌ي عربي، اين منطقه، پي‌درپي شاهد وقوع درگيري‌هايي بود. که زمينه‌ي شکل‌گيري ادبيات جنگ را فراهم آورد آثاري فاخر در ادبيات عربي برجاي نهاد. با آن‌که آثاري که ذيل ادبيات جنگ و داستان جنگ قرار مي‌گيرند، در حادثه‌پردازي وجه مشترک دارند،  آثاري که به جنگ داخلي لبنان مي‌پردازند، رويکردي جديد به ادبيات جنگ بخشيده‌اند.
در اين ميان، بانوان نويسنده با نگارش داستان‌هاي کوتاه و بلند از زواياي پيدا و پنهان جنگ داخلي آن کشور روايت کرده‌اند که از جمله داستان بلند «حجرالضحک» اثر هدي برکات است. برکات در اين داستان با قرار دادن قهرمان داستان در مسير حوادث آن به توصيف فضايي مي‌پردازد که رويدادهاي کوچک‌تر در تارهاي فاجعه‌اي مخوف گرفتار مي‌آيند و گره‌هايي بر گره آن مي‌افزايند تا بافت جنگي را، که دامن‌گير شهروندان لبناني شده و آن‌ها را در خود بلعيده، نمودار سازند.
پژوهش حاضر درصدد بيان مهم‌ترين ويژگي‌هاي سبک ادبي داستان حجرالضحک است. روش پژوهش توصيفي– تحليلي  و براساس جديدترين منابع منتشره درباره‌ي جنگ داخلي لبنان بوده و مهم‌ترين نتيجه‌ي آن کاربرد متفاوت عناصر داستان و به‌کارگيري روش‌هايي مانند سيال ذهن، تک‌گويي و بينامتني در فن توصيف توسط برکات است که به او توانايي نقد فاجعه‌ي جنگ داخلي لبنان را بخشيده و به ايجاد سبک توصيفي انتقادي نويسنده انجاميده است.

الكلمات الرئيسية

عنوان المقالة [Persian]

سبک هدی برکات در روایت جنگ (بررسی داستان حجرالضحک)

المؤلفون [Persian]

  • اکرم روشنفکر
  • فاطمه قربانی

المستخلص [Persian]

چکیده
پس از دو جنگ عالمگیر در قرن بیستم و جعل رژیم صهیونیستی در خاورمیانه‌ی عربی، این منطقه، پی‌درپی شاهد وقوع درگیری­هایی بود. که زمینه‌ی شکل­گیری ادبیات جنگ را فراهم آورد آثاری فاخر در ادبیات عربی برجای نهاد. با آن‌که آثاری که ذیل ادبیات جنگ و داستان جنگ قرار می­گیرند، در حادثه­پردازی وجه مشترک دارند،  آثاری که به جنگ داخلی لبنان می‌پردازند، رویکردی جدید به ادبیات جنگ بخشیده­اند.
در این میان، بانوان نویسنده با نگارش داستان­های کوتاه و بلند از زوایای پیدا و پنهان جنگ داخلی آن کشور روایت کرده­اند که از جمله داستان بلند «حجرالضحک» اثر هدی برکات است. برکات در این داستان با قرار دادن قهرمان داستان در مسیر حوادث آن به توصیف فضایی می­پردازد که رویدادهای کوچک‌تر در تارهای فاجعه­ای مخوف گرفتار می­آیند و گره­هایی بر گره آن می­افزایند تا بافت جنگی را، که دامن­گیر شهروندان لبنانی شده و آن­ها را در خود بلعیده، نمودار سازند.
پژوهش حاضر درصدد بیان مهم‌ترین ویژگی‌های سبک ادبی داستان حجرالضحک است. روش پژوهش توصیفی– تحلیلی  و براساس جدیدترین منابع منتشره درباره­ی جنگ داخلی لبنان بوده و مهم‌ترین نتیجه‌ی آن کاربرد متفاوت عناصر داستان و به‌کارگیری روش­هایی مانند سیال ذهن، تک­گویی و بینامتنی در فن توصیف توسط برکات است که به او توانایی نقد فاجعه­ی جنگ داخلی لبنان را بخشیده و به ایجاد سبک توصیفی انتقادی نویسنده انجامیده است.

الكلمات الرئيسية [Persian]

  • لبنان
  • ادبیات جنگ
  • داستان بلند
  • حجرالضحک
  • سبک ادبی
  • هدی برکات