طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

نوع المستند : علمی - پژوهشی

المؤلفون

دانشگاه مازندران

المستخلص

چکيده
جذّابيت، عامل حياتي روايت‌ها و مقصود نهايي آن محسوب مي‌شود و نويسندگان براي تحقّق آن از تمامي ظرفيت‌ها استفاده مي‌کنند که از جمله‌ي آن مي‌توان به مؤلّفه‌ي زمان، اشاره کرد که با ظهور نظريّات دانشمنداني هم‌چون ژرار ژنت فرانسوي، اهميّتش بيش از پيش، آشکارتر شد.
اين جستار با روش تحليل محتوا بر‌ آن است تا اهميّت و تأثيرات زمان و انواع مختلف آن يعني نظم، تداوم و بسامد را از نظر ژرار ژنت در ايجاد جذّابيت داستان کوتاه «الافق وراء البوّابه» غسّان کنفاني، نويسنده‌ي مبارز فلسطيني، مورد بررسي و تحليل قرار دهد تا نشان دهد که چگونه نويسنده در نظم با گذشته‌نگري، آينده‌نگري و ايجاد دگرگوني در نظم خطي روايت و نيز، شروع آن از نيمه‌‌ي داستان، بازي‌هاي زماني، وارد کردن نوعي عاطفه و احساس و استفاده از ساخت برون‌گرا و در تداوم با فضاسازي، شتاب منفي نسبت به حوادث جذّاب، شتاب مثبت نسبت به بخش‌هاي تکراري و خسته‌کننده‌ي روايت و نزديک کردن و دور کردن خواننده از داستان و در بسامد با تمرکز بر قسمت‌هاي برانگيزنده‌ي عواطف و احساسات مخاطب و تعليق‌آفرين، تکرار آن‌ها و بيان کشمکش رواني شخصيت روايتش، به آشنايي‌زدايي در روايت پرداخته و نوعي ابهام و پيچيدگي را در آن وارد کرده به‌گونه‌اي که خواننده را براي دانستن ادامه‌ي روايت، کنجکاو و مشتاق ساخته و او را در هول و ولا و فرضيه‌سازي نگه داشته است؛ هم‌چنين عواطف و احساسات خواننده را به‌کار گرفته و نسبت به سرنوشت شخصيت‌هاي روايتش، حساس مي‌کند و بدين وسيله، پيرنگ مطلوب و پيچيده‌ي داستاني خود را بنا مي‌سازد و آن را براي خواننده، جذّاب جلوه مي‌دهد.

الكلمات الرئيسية

عنوان المقالة [Persian]

بررسی رابطه¬ی زمان و جذابیت در روایت «الافق وراء البوّابه» از غسان کنفانی

المؤلفون [Persian]

  • حسن گودرزی لمراسکی
  • علی باباپور روشن

المستخلص [Persian]

چکیده
جذّابیت، عامل حیاتی روایت­ها و مقصود نهایی آن محسوب می­شود و نویسندگان برای تحقّق آن از تمامی ظرفیت­ها استفاده می­کنند که از جمله­ی آن می­توان به مؤلّفه­ی زمان، اشاره کرد که با ظهور نظریّات دانشمندانی هم­چون ژرار ژنت فرانسوی، اهمیّتش بیش از پیش، آشکارتر شد.
این جستار با روش تحلیل محتوا بر­ آن است تا اهمیّت و تأثیرات زمان و انواع مختلف آن یعنی نظم، تداوم و بسامد را از نظر ژرار ژنت در ایجاد جذّابیت داستان کوتاه «الافق وراء البوّابه» غسّان کنفانی، نویسنده­ی مبارز فلسطینی، مورد بررسی و تحلیل قرار دهد تا نشان دهد که چگونه نویسنده در نظم با گذشته­نگری، آینده­نگری و ایجاد دگرگونی در نظم خطی روایت و نیز، شروع آن از نیمه­­ی داستان، بازی­های زمانی، وارد کردن نوعی عاطفه و احساس و استفاده از ساخت برون­گرا و در تداوم با فضاسازی، شتاب منفی نسبت به حوادث جذّاب، شتاب مثبت نسبت به بخش­های تکراری و خسته­کننده­ی روایت و نزدیک کردن و دور کردن خواننده از داستان و در بسامد با تمرکز بر قسمت­های برانگیزنده­ی عواطف و احساسات مخاطب و تعلیق­آفرین، تکرار آن­ها و بیان کشمکش روانی شخصیت روایتش، به آشنایی­زدایی در روایت پرداخته و نوعی ابهام و پیچیدگی را در آن وارد کرده به­گونه­ای که خواننده را برای دانستن ادامه­ی روایت، کنجکاو و مشتاق ساخته و او را در هول و ولا و فرضیه­سازی نگه داشته است؛ هم­چنین عواطف و احساسات خواننده را به­کار گرفته و نسبت به سرنوشت شخصیت­های روایتش، حساس می­کند و بدین وسیله، پیرنگ مطلوب و پیچیده­ی داستانی خود را بنا می­سازد و آن را برای خواننده، جذّاب جلوه می­دهد.

الكلمات الرئيسية [Persian]

  • کلید¬ واژه¬ها: زمان
  • جذابیت
  • غسان کنفانی
  • الافق وراء البوّابه
  • ژرار ژنت