طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

نوع المستند : علمی - پژوهشی

المؤلفون

1 دانشگاه تربيت مدرس

2 دانشگاه خوارزمي

المستخلص

چکيده
 
ادبيات کودکان به عنوان يکي از ابزارهاي تربيتي، علاوه بر تأمين نيازهاي جسمي، روحي و عاطفي، نقش انکارناپذيري در افزايش سطح آگاهي و گسترش افق انتظار کودک از جامعه و برنامه‌ريزان نظام‌هاي حکومتي دارد. بي‌شک، نظام فکري انسان از کودکي بنا مي‌شود، لذا توجه به آثاري که در حوزه‌ي ادبيات کودکان خلق مي‌شود، مي‌تواند در برنامه‌هاي آينده‌نگر جوامع، سهمي ارزنده داشته باشد. ادبيات کودکان از نيمه‌ي قرن نوزده، حرکت روبه‌رشد خود را در سرزمين‌هاي عربي با پيشگامي مصر آغاز کرد.
    در اين ميان «نبيل سليمان سليمان خلف»، مشهور به «نبيل خلف»، نويسنده و شاعر معاصر مصري، سهمي ارزنده در بالندگي اين نوع ادبي و حرکت فعال و هدف‌دار آن در تربيت و هدايت رفتاري کودکان دارد. يافته‌هاي پژوهش، نشان مي‌دهد داستان‌پرداز موردنظر، با نگارش آثار متعدد در حوزه‌ي ادبيات کودکان و نوجوانان، ازجمله آفرينش داستان ثورةالأطفال (انقلاب کودکان)، به دنبال نهادينه کردن آرمان‌ها و ارزش‌هاي انساني‌اي همچون حق تعيين سرنوشت، صلح، آزادي، عدالت، اميد به آينده‌اي روشن، مبارزه با بيداد، شجاعت و نوع‌دوستي در نسل نوپاي مصر است. بيداري و انقلاب مردم مصر باتوجه به زمان نشر داستان مذکور (2002)، سند به ثمر نشستن تلاش‌هاي نبيل خلف در رشد فکري و فرهنگي کودکان ديروز و جوانان انقلابي امروز مصر است. شيوه‌ي پژوهش، توصيفي- تحليلي است که بر اساس تحليل تصويري شخصيت‌ها و موجودات داستان و طبيعت‌هاي انساني آن‌ها پي‌ريزي مي‌شود.

الكلمات الرئيسية

عنوان المقالة [Persian]

کارکرد فعال ادبیات کودک در پی¬ریزی انقلاب (2012) مصر با تکیه بر داستان «انقلاب کودکان»

المؤلفون [Persian]

  • کبری روشنفکر 1
  • پوران رضایی 1
  • مرتضی زارع برمی 2

1

2

المستخلص [Persian]

چکیده
 
ادبیات کودکان به عنوان یکی از ابزارهای تربیتی، علاوه بر تأمین نیازهای جسمی، روحی و عاطفی، نقش انکارناپذیری در افزایش سطح آگاهی و گسترش افق انتظار کودک از جامعه و برنامه­ریزان نظام­های حکومتی دارد. بی­شک، نظام فکری انسان از کودکی بنا می­شود، لذا توجه به آثاری که در حوزه­ی ادبیات کودکان خلق می­شود، می­تواند در برنامه­های آینده­نگر جوامع، سهمی ارزنده داشته باشد. ادبیات کودکان از نیمه­ی قرن نوزده، حرکت روبه­رشد خود را در سرزمین­های عربی با پیشگامی مصر آغاز کرد.
    در این میان «نبیل سلیمان سلیمان خلف»، مشهور به «نبیل خلف»، نویسنده و شاعر معاصر مصری، سهمی ارزنده در بالندگی این نوع ادبی و حرکت فعال و هدف­دار آن در تربیت و هدایت رفتاری کودکان دارد. یافته­های پژوهش، نشان می­دهد داستان­پرداز موردنظر، با نگارش آثار متعدد در حوزه­ی ادبیات کودکان و نوجوانان، ازجمله آفرینش داستان ثورةالأطفال (انقلاب کودکان)، به دنبال نهادینه کردن آرمان­ها و ارزش­های انسانی­ای همچون حق تعیین سرنوشت، صلح، آزادی، عدالت، امید به آینده­ای روشن، مبارزه با بیداد، شجاعت و نوع­دوستی در نسل نوپای مصر است. بیداری و انقلاب مردم مصر باتوجه به زمان نشر داستان مذکور (2002)، سند به ثمر نشستن تلاش­های نبیل خلف در رشد فکری و فرهنگی کودکان دیروز و جوانان انقلابی امروز مصر است. شیوه­ی پژوهش، توصیفی- تحلیلی است که بر اساس تحلیل تصویری شخصیت­ها و موجودات داستان و طبیعت­های انسانی آن­ها پی­ریزی می­شود.

الكلمات الرئيسية [Persian]

  • کلید واژه¬ها: ادبیات کودک
  • نبیل خلف
  • ادبیات عربی
  • انقلاب مصر
  • عناصر داستان