تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی

چکیده

 
رمان، روایتی است که عناصر اصلی خود را از زندگی واقعی یا خیالی وام می‌گیرد. خودزندگی‌نامه‌نوشت نیز روایتی است که نویسنده از زندگی خود ارائه می‌دهد. آنچه در این میان قابل توجه است، رابطه‌ای است که بین رمان و خودزندگی‌نامه‌نوشت وجود دارد که خود، موجب شکل‌گیری سبکی نو موسوم به خودزندگی‌نامه‌نوشت خیالی یا اتوفیکسیون در این نوع هنری می‌گردد.
در حوزه زبان و ادبیات عربی، رشید الضعیف رمان‌نویس معاصر لبنانی در عمده نوشته‌هایش به این نوع رمان گرایش دارد. او در جدیدترین رمانش «الواح» با مرکز قراردادن زندگی شخصی خود از طرفی و مسائل اجتماعی و سیاسی جامعه از سویی دیگر می‌کوشد بین رمان و خودزندگی‌نامه‌نوشت پیوند برقرار نماید که ازجمله نشانه‌های این پیوند انتخاب نام رشید الضعیف برای شخصیت اصلی رمان الواح است. مقاله حاضر می‌کوشد با روش توصیفی- تحلیلی و از طریق اصول روایت‌شناسی به تحلیل عناصر رمان مذکور پرداخته، مصادیق حرکت نویسنده را بین من واقعی و من روایتگر بررسی نماید.
نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد رشید الضعیف با استفاده از تکنیک رایج در اتوفیکسیون با حرکت در مرز واقعیت و خیال، خویشتن را در برابر انتقادات متداول در جامعه شرقی عربی مصون می‌دارد و درعین‌حال توانسته‌است حوادث را به‌گونه‌ای هدایت کند تا تطابق کامل بین حوادث روایت و حوادث واقعی زندگی‌اش شکل نگیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

المصادر
الف) عربی
کتب
أبو حاقة، أحمد (1979)، الالتزام فی الشعر العربی، بیروت، دار العلم للملایین.
ابوزید، سامییوسف (2014)، الأدب العربی الحدیث (النثر)، الطبعة الاولی، عمان، دار المسیرة للنشر والتوزیع.
إلیاس، ماری، قصّاب حسن، حنان (2006)، المعجم المسرحی، الطبعة الثانیة، بیروت، مکتبة لبنان ناشرون.
بوتور، میشال (1971)، بحوث فی الروایة الجدیدة، ترجمة فرید أنطونیوس، بیروت، منشورات عویدات.
جینیت، جیرار (2000)، خطاب الحکایه بحث فی المنهج، ترجمه: محمد المعتصم و آخرین، ط3، الجزائر، دار الاختلاف.
الشیخ، خلیل ( 2005)، السیرة والمتخیّل، قراءات فی نماذج عربیة معاصرة، الطبعة الأولى، عمّان، أزمنة للنشر والتوزیع.
الضعیف، رشید (2016)، ألواح، الطبعة الأولى، بیروت، دار الساقی.
لوبوک، بیرسی (2000)، صنعة الروایة، ترجمة: عبد الستار جواد، ط2، عمان، مجدولای للنشر و التوزیع.
مای، جورج (1992)، السیرة الذاتیة، تعریب: محمّد القاضی، عبدالله صولة، قرطاج، بیت الحکمة، المؤسّسة الوطنیة للترجمة والتحقیق والدراسات.
وادی، طه (1989)، دراسات فی نقد الروایة، القاهرة، الهیئة المصریة العامّة للکتاب
ب) الفارسیة
اخوت، احمد (1371ش)، دستور زبان داستان، اصفهان، نشر فردا.
فلکی، محمود (1382ش)، روایت داستان (تئوریهای پایه‌ای داستان‌نویسی)، چاپ 1، تهران: بازتاب نگار.
مکاریک، ایرنا ریما (ش1385)، دانش‌نامه نظریه ادبی معاصر، ترجمه: مهران مهاجر و محمد نبوی، چاپ 2، تهران: آگه.
میرصادقی، جمال (1364ش)، عناصر داستان، چاپ اول، تهران: شفا.
----------- (1376ش)، ادبیات داستانی، چاپ سوم، تهران: علمی و فرهنگی.
ج) الدوریات
خیرالله، أسعد (8/1/2016)، «ألواح رشید الضعیف وبلاغة التعری»، جریدة السفیر الثقافی، بیروت، ص 10.
الضعیف، رشید (1999)، «مقابلة»، مجلّة الآداب، الرقم 3، مارس، ص 4.
عبداللهی، منیژه (1385ش)، «شیوه‌های روایت‌پردازی در گلستان»، مجله علوم اجتماعی و انسانی، دانشگاه شیراز، دوره 25، شماره3، پیاپی 48، صص 133-146.
لحسن، کرومی (1994)، «حول بعض المفاهیم فی الروایة الجدیدة، عدد خاصّ بعنوان "الروایة الجدیدة العربیة بین التجریب و المقاربة»، مجلّة تجلّیات الحداثة، جامعة وهران، معهد اللغة العربیة و آدابها، العدد الثالث –یونیو، ص 124.
نصرالدین عبدالجواد دبیکی، إبراهیم (2009)، «التعالق بین الروایةوالسیرة الذاتیة»، مجلة کلّیة الآداب، جامعة حلوان، عدد264.
هدى، نعیمه (2003)، «الکتابة المولودة حدیثًا»، مجلّة الثقافة المغربیة، العدد 24- 25، ص 78- 88.
د) مآخذ من الإنترنت
http: //www.rachideldaif.com/, 2016/10/18.
عبید، محمد صابر (2016)، "الروایة السیر ذاتیة المتخیّلة- من حدود الواقعی إلى فضاء العجائبی"، کتّاب العراق، 2/1/2016، http: //www.iraqiwriters.com/INP/view.asp?ID=3649