طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

نوع المستند : علمی - پژوهشی

المؤلفون

1 دانشگاه رازي کرمانشاه

2 دانشگاه پيام نور

المستخلص

چکيده:
آرمانشهر در انديشه‌ي شاعران و اديبان، مدينه‌ي فاضله و ناکجاآبادي است که در آن، همه‌ي انسان‌ها در آزادي و سعادت زندگي مي‌کنند و از ظلم و جور و بي‌عدالتي خبري نيست. از اين انديشه در شعر معاصر عربي و فارسي با نمادهاي مختلفي ياد مي‌شود و بيشتر، نتيجه‌ي نوعي غم غربت در نهان شاعر است که او را به تخيل جامعه‌اي آرماني سوق مي‌دهد. "ارم ذات‌العماد"، به‌عنوان برترين نماد آرمانشهري در شعر معاصر عرب مطرح است و در مقابل آن، دوران ايران باستان، مدينه‌ي فاضله‌ي برخي شاعران معاصر فارسي است. همچنين عصر ظهور مهدي موعود، زادگاه و وطن اصلي، از سمبل‌هاي مشترک شاعران دو زبان، در ترسيم آرمانشهر خويش است. علاوه بر اين، برخي نمادهاي تخيلي نيز که زاييده‌ي انديشه‌هاي رمانتيک شاعران معاصر است، در ترسيم اين ناکجاآباد به‌کار رفته است. در اين مقاله با تحليل سمبل‌هاي آرمانشهر در شعر معاصر فارسي و عربي، به شيوه‌ي تحليلي و کتابخانه‌اي، به پرسش‌هاي زير پاسخ خواهيم داد:
1. سمبل‌هاي متفاوت آرمانشهر در شعر معاصر عربي و فارسي، در چه سمبل‌هايي تجلّي مي‌يابد؟
2. شاعران معاصر دو زبان، در ترسيم مدينه‌ي فاضله، از چه نمادهاي مشترک و تخيّلي‌اي بهره مي‌گيرند؟

الكلمات الرئيسية

عنوان المقالة [Persian]

سمبل‌های «آرمانشهر» در شعر معاصر عربی و فارسی

المؤلفون [Persian]

  • یحیی معروف 1
  • فاروق نعمتی 2

1 دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشگاه پیام نور

المستخلص [Persian]

چکیده:
آرمانشهر در اندیشه­ی شاعران و ادیبان، مدینه­ی فاضله و ناکجاآبادی است که در آن، همه­ی انسان­ها در آزادی و سعادت زندگی می­کنند و از ظلم و جور و بی­عدالتی خبری نیست. از این اندیشه در شعر معاصر عربی و فارسی با نمادهای مختلفی یاد می­شود و بیشتر، نتیجه­ی نوعی غم غربت در نهان شاعر است که او را به تخیل جامعه­ای آرمانی سوق می­دهد. "ارم ذات­العماد"، به­عنوان برترین نماد آرمانشهری در شعر معاصر عرب مطرح است و در مقابل آن، دوران ایران باستان، مدینه­ی فاضله­ی برخی شاعران معاصر فارسی است. همچنین عصر ظهور مهدی موعود، زادگاه و وطن اصلی، از سمبل‌های مشترک شاعران دو زبان، در ترسیم آرمانشهر خویش است. علاوه بر این، برخی نمادهای تخیلی نیز که زاییده­ی اندیشه­های رمانتیک شاعران معاصر است، در ترسیم این ناکجاآباد به­کار رفته است. در این مقاله با تحلیل سمبل­های آرمانشهر در شعر معاصر فارسی و عربی، به شیوه­ی تحلیلی و کتابخانه­ای، به پرسش­های زیر پاسخ خواهیم داد:
1. سمبل­های متفاوت آرمانشهر در شعر معاصر عربی و فارسی، در چه سمبل­هایی تجلّی می­یابد؟
2. شاعران معاصر دو زبان، در ترسیم مدینه­ی فاضله، از چه نمادهای مشترک و تخیّلی­ای بهره می‌گیرند؟

الكلمات الرئيسية [Persian]

  • آرمانشهر
  • شعر معاصر عربی و فارسی
  • نماد