طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

نوع المستند : علمی - پژوهشی

المؤلف

دانشگاه کردستان

المستخلص

چکيده:
سروده‌هاي عربي خاقاني بيشتر از شعر فارسي وي نيازمند تصحيح و بازنگري است؛ زيرا هرگونه بررسي، تطبيق و مقايسه در شعر عربي خاقاني، خود مستلزم فهم آن است.
اين گفتار، نقدي است بر مقاله‌ي (بررسي مضموني سروده‌هاي عربي خاقاني و مقايسه‌ي آن‌ها با چکامه‌هاي پارسي وي). نگارنده پس از تصحيح دوباره‌ي بيت‌هايي از شعر عربي خاقاني که در مقاله‌ي مذکور به آن‌ها اشاره شده است، ابيات را بازخواني کرده و معناي درست آن‌ها را آورده است.
اين پژوهش، نشان مي‌دهد که تصحيف، تحريف، زيادت و سقط در سروده‌هاي عربي خاقاني تا چه اندازه فهم آن‌ها را با اشکال روبه‌رو کرده است.
بر اين اساس، ترتيب مطالب در اين مقاله، تقريباً موافق عنوان‌هاي مقاله‌ي نقدشده است و مصادر پژوهش، سه تصحيح رايج از ديوان خاقاني است که نويسندگان آن مقاله استفاده کرده‌اند.

الكلمات الرئيسية

عنوان المقالة [Persian]

حِرز شفا (نقدی بر مقاله‌ی بررسی مضمونی سروده‌های عربی خاقانی)

المؤلف [Persian]

  • هادی رضوان

دانشگاه کردستان

المستخلص [Persian]

چکیده:
سروده­های عربی خاقانی بیشتر از شعر فارسی وی نیازمند تصحیح و بازنگری است؛ زیرا هرگونه بررسی، تطبیق و مقایسه در شعر عربی خاقانی، خود مستلزم فهم آن است.
این گفتار، نقدی است بر مقاله­ی (بررسی مضمونی سروده­های عربی خاقانی و مقایسه­ی آن­ها با چکامه­های پارسی وی). نگارنده پس از تصحیح دوباره­ی بیت­هایی از شعر عربی خاقانی که در مقاله­ی مذکور به آن­ها اشاره شده است، ابیات را بازخوانی کرده و معنای درست آن­ها را آورده است.
این پژوهش، نشان می­دهد که تصحیف، تحریف، زیادت و سقط در سروده­های عربی خاقانی تا چه اندازه فهم آن­ها را با اشکال روبه­رو کرده است.
بر این اساس، ترتیب مطالب در این مقاله، تقریباً موافق عنوان­های مقاله­ی نقدشده است و مصادر پژوهش، سه تصحیح رایج از دیوان خاقانی است که نویسندگان آن مقاله استفاده کرده‌اند.

الكلمات الرئيسية [Persian]

  • تصحیح انتقادی
  • خاقانی
  • شعر عربی
  • نقد