طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

عنوان المقالة [Persian]

آشنایی با بسته ی آموزشی چند مهارتی زبان عربی: «صدی الحیاة»

المؤلف [Persian]

  • مسعود فکری

المستخلص [Persian]

یکی از عوامل مهم پیشرفت در عرصه آموزش، آشنایی با روش ها، منابع و برنامه های آموزشی مرتبط با آن است. بی گمان پژوهشگران، مدرسان و دست اندرکاران امر آموزش زبان، پیوسته نیازمند دستیابی به آخرین تجربه ها در این عرصه و بهره گیری از آن جهت برداشتن گام های بعدی هستند. در کشور ما با وجود تلاش های فراوانی که در عرصة آموزش زبان عربی به صورت فردی و یا سازمان یافته در مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی صورت می گیرد، فقدان سامانة مناسب گردآوری اطلاعات این منابع و معرفی شایستة آن، موجب گردیده که در موارد فراوانی علاقه مندان با دست آوردهای آموزشی و پژوهشی همکاران خود آشنا نشوند و از آنها استفاده نکنند.


معرفی بسته های آموزشی گام مناسبی در راستای هدف یاد شده است. در این نوشتار در صدد معرفی بسته ای آموزشی در عرصة زبان عربی هستیم که در سالهای اخیر در کانون زبان ایران، به عنوان قدیمی ترین مرکز آموزش زبان در ایران با قدمت بیش از 50 سال، تولید شده و در مراکز مختلف دانشگاهی ، حوزوی و آموزش های آزاد مورد بهره برداری قرار گرفته و به «صدی الحیاة» (پژواک زندگی) موسوم گشته است.