تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نویسندگان

چکیده

شعر لاعب النرد (نردباز) محمود درویش، شاعر مقاومت فلسطین، در آخرین دیوانش با عنوان «لاأرید لهذه القصیدة أن تنتهی» به چاپ رسیده است. در بررسی سبک شناختی این شعر در سه سطح زبانی، فکری و ادبی می­توان به اجزای متشکله ساختار متن دست یافت. سبک شاعر که در مراحل اولیه تجربه شعری­اش سهل وروان بوده، با گذشت زمان به سبب کاربرد نماد واسطوره پیچیده تر شده است. در شعر نردباز می توان تلفیقی از دو مرحله سبکی شاعر را مشاهده کرد. این شعر در عین صراحت وسادگی، در هاله ای از ابهام ـ به ویژه در سطح فکری آن ـ فرو رفته است. از مهم ترین شاخصه های سبک شناختی آن، نماد پردازی وبینامتنی با اساطیرومتون دینی می­باشد.

کلیدواژه‌ها

-        باطنی، محمدرضا.(1364).توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی. امیرکبیر.
-        برکات، وائل والسید، غسان وهارون، نجاح.(2004م). اتجاهات نقدیة حدیثة ومعاصرة. دمشق:منشورات جامعة دمشق.
-        جابز، گرترود. (1370). سمبل ها (کتاب اول:جانوران)، ترجمه محمدرضا بقاپور. (چاپ1). ناشر:مترجم.
-        خضر، حسن،«السر فی حیاه محمود درویش»، شبکه الانترنت لاعلام العربی،
http://www.amin.org/articles.php?t=opinion&id=6402
-        رزقة، یوسف. (2002). مقاربة أسلوبیة لشعر عزالدین المناصرة. مجلة الجامعة الإسلامیة. المجلدالعاشر. العدد الثانی. غزة: الجامعة الإسلامیة.
-        رستم پور ملکی، رقیه. (2005م). التناص القرآنی فی شعر محمود درویش. مجلة الجمعیة العلمیة الإیرانیة للغة العربیة وآدابها.العدد3.
-        شمیسا، سیروس. (1373).انواع ادبی. تهران: انتشارات فردوس.
-        ـــــــــــــــ .(1374ش). سبک شناسی شعر. (چاپ 1). تهران: انتشارات فردوس.
-        ــــــــــــــــ.(1386). کلیات سبک شناسی.(چاپ2). تهران: نشر میترا.
-        عباس، حسن. (1998). خصا ئص الحروف العربیة ومعانیها دراسة. منشورات اتحاد الکتاب العرب،    http://awu-dam.org/book
-        عسقلان، زین، «معالجة الذاکرة فی شعر محمود درویش»، مدونات ایلاف،
-        فتیحة، أ.بن یحیی.(2007م). تجلیات الأسلوب والأسلوبیة فی النقد الأدبی. مجلة الموقف الأدبی، (العدد439)، دمشق:اتحاد الکتاب العرب.
-        الملائکة، نازک. (1983).قضایا الشعر المعاصر. (چاپ 8). دارالعلم للملایین.
-        ناظرزاده کرمانی، فرهاد.(1368). نمادگرایی در ادبیات نمایشی. (چاپ1).تهران:انتشارات برگ.
-        الهاشمی، أحمد.(1379). جواهر البلاغة فی المعانی والبیان والبدیع. إشراف صدقی محمد جمیل.(چاپ1).نشر مؤسسة الصادق للطباعة والنشر.