طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

نوع المستند : علمی - پژوهشی

المؤلفون

1 کارشناس ارشد زبان و ادبيات عربی، دانشگاه کاشان، دانشکده ادبيات و زبان‌های خارجی ايران، کاشان

2 دانشيار زبان و ادبيات عربی، دانشگاه کاشان، دانشکده ادبيات و زبان‌های خارجی، ايران، کاشان

المستخلص

از آنجايي که در متون آموزشی، تصاویر نقش قابل توجهي را ایفا می‌کنند لذا کاربست روشمند آن می­تواند موجب تسهیل یادگیری و افزایش عملکرد شناختی فراگیران شود. در پژوهش حاضر، تصاویر کتاب‌های عربی متوسطه اول از لحاظ ابعاد مختلف بازنمایی شامل بُعد فرایند، شخصیت و محیط بر اساس نشانه شناسی اجتماعی کرس و ون لیوون (2006) و نيز چگونگی انتقال معنای تصاوير متناسب با دانش فراگیران و رشد شناختی و ادراکی آنها بر اساس دیدگاه رشدشناسی گو و فنگ (2015) به روش کمی و کیفی و با استفاده از بازبينه (چک­ليست) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد در بیشتر تصاویر در ابعاد معنای بازنمایی، الگوی مناسب در گزینش تصاویر در پايه­های هفتم تا نهم متناسب با روند رشد شناختی و ادراکی فراگیران وجود ندارد؛ زیرا در بررسی بُعد فرایند، تغییرات رشدی و شناختی از شیوه فرایند روایتی به مفهومی در تصاویر کتاب­های پایه هفتم تا نهم به طور کامل رعایت نشده است. در بُعد شخصیت نيز تغییرات رشدی و شناختی از تصاویر کارتونی به  تصاویر واقعی رعایت نشده و فقط از شخصیت­های فردی و گروهی تا حدودی استفاده شده است. از نظر بُعد محیط نیز تغییرات رشدی و شناختی از محیط­های بومی به محیط­های غیر بومی در تصاویر پایه هفتم تا نهم وجود ندارد. نتایج این پژوهش می‌تواند به مؤلفان کمک کند تا در چاپ­های آتي این کتاب‌ها تصاویری مناسب با تغییرات رشدی و شناختی فراگیران انتخاب کنند تا تسهيل­­کننده یادگیری آنها باشد.

الكلمات الرئيسية

عنوان المقالة [Persian]

دراسة الوظيفة التمثيلية في صور الكتب العربية للمرحلة الثانوية الأولى في المدارس الإيرانية

المؤلفون [Persian]

  • بهنام آقايي نژاد 1
  • مريم جلائي 2

1 کارشناس ارشد زبان و ادبيات عربی، دانشگاه کاشان، دانشکده ادبيات و زبان‌های خارجی ايران، کاشان

2 دانشيار زبان و ادبيات عربی، دانشگاه کاشان، دانشکده ادبيات و زبان‌های خارجی، ايران، کاشان

المستخلص [Persian]

نظرًا لأن الصور تلعب دورًا مهمًا في النصوص التعليمية، فإن توظيفها العلمي يؤدي إلی تحسين التعلم کما يزيد من الأداء المعرفي للمتعلمين. في الدراسة الراهنة قمنا بدراسة صور الكتب العربية للمرحلة اللثانوية الأولی من حيث الأبعاد المختلفة للوظيفة التمثيلية، بما في ذلك العملية، والشخصية، والبيئة بناءً على السيميولوجيا الاجتماعية لکريس وفان ليوين (2006) وكيفية نقل مفاهيم الصور المناسبة وتطور المتعلّمين المعرفي والإدراكي علی أساس آراء جو وفنج (2015) في علم النفس التنموي كميًا ونوعيًا. وأظهرت النتائج أنه في معظم الصور في أبعاد الوظيفة التمثيلية، لا يوجد نمط مناسب في اختيار الصور في السنة السابعة حتی التاسعة وفق عملية التطور المعرفي والإدراكي للمتعلمين؛ لأنه عند دراسة بُعد العملية، لم تتم ملاحظة التغييرات التنموية والمعرفية من طريقة العملية السردية إلى العملية المفاهيمة في صور كتب الصف السابع إلى التاسع بشكل كامل. في البُعد الشخصي، لم يتم ملاحظة التغييرات التنموية والمعرفية من الصور الكارتونية إلى الصور الواقعية، وتم استخدام الشخصيات الفردية والجماعية فقط إلى حدٍ ما. من حيث البُعد البيئي، لا توجد تغييرات تنموية ومعرفية من البيئات الأصلية إلى غير الأصلية في صور الصف السابع إلى التاسع. نتائج هذا البحث تساعد المؤلفين في الإصدارات المستقبلية من هذه الكتب على اختيار الصور المناسبة مع التغييرات التنموية والمعرفية للمتعلمين لتسهيل تعليم العربية وتعلّمها.

الكلمات الرئيسية [Persian]

  • الصورة
  • البُعد التمثيلي
  • الكتب العربية للمرحلة الثانوية الأولی
  • السيميائية الاجتماعية لكريس وفان ليوين
  • آراء جو فنج في علم النفس التطويري
- سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی (1400ش). عربی، زبان قرآن پايه هفتم دوره اول متوسطه، دفتر تأليف کتاب‌های درسی عمومی و متوسطه نظری، وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران. ##
 
- سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی (1400ش). عربی، زبان قرآن پايه هشتم دوره اول متوسطه، دفتر تأليف کتاب‌های درسی عمومی و متوسطه نظری، وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران. ##
 
- سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی (1400ش). عربی، زبان قرآن پايه نهم دوره اول متوسطه، دفتر تأليف کتاب‌های درسی عمومی و متوسطه نظری، وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ايران. ##
 
 
- ضمیران، محمد (1383ش)، درآمدی بر نشانه­شناسی هنر، تهران: نشر قصه. ##
 
- Guo, N. S., & Feng, D. (2015). Infusing multiliteracies into English language curriculum: The visual construction of knowledge in English textbooks from ontogenetic perspective. Linguistics and Education. ##
- Hibbing, A. N., & Rankin-Ericson, J. L. (2003). A picture is worth a thousand words: Using visual image to improve comprehension for middle school struggling readers. The Reading Teacher, 56(8), 758-770 ##
- Kress, G., & van Leeuwen, T. (2006): Reading images: The grammar of visual design (2nd ed), New York: Routledge. ##
- Oxford English Dictionary, 1989 (second edition): image ##
 
 
 
 
 
- نظری طرهان، لیلا (1395ش)، بررسی نشانه‌شناسی تصاویر کتب کودکان بر اساس رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی: مطالعه موردی کتاب فارسی پایه اول دبستان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی، کرمانشاه. ##
- احمدی، حبیب و زهرا باباسالاری و سعید یزدانی و علی ربیع (1399ش)، «بررسی تصاویر درسنامه آموزش زبان فارسی، پژوهش‌نامه‌ی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان»، سال نهم، شماره1، پیاپی 19، صص 129-148. ##          
- ايراندوست، فاطمه، و مريم جلائي و عباس زارعی تجره (1399) ، تحلیل محتوای کتاب­های عربی دوره اول متوسطه از منظر جهت­گیری جنسیتی براساس تکنیک­های آنتروپی­شانون و تاپسیس، مجله انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي، شماره 57، صص 89-114. ##
- تحریریان، محمدحسین و الهام صدری (1392ش)، «تجزیه و تحلیل تصاویر کتاب‌های زبان انگلیسی در مقطع دبیرستان»، مجله زبان‌شناسی کاربردی، سال شانزدهم، شماره 2، صص 160-137. ##
- جلائي، مريم و فاطمه ايراندوست (1398)، تحليل محتوی الكتب العربية للمرحلة الثانوية األولی في ضوء نظرية الوصف الوظيفي للاستعمال اللغوي، مجلة الجمعية الإيرانية للغة العربية وآدابها، العدد 51، صص 1-24. ##
- حبیبی، علی‌اصغر و همکاران (1399ش). «ارتباط تصویر و متن در تعامل کودک با داستان های کودکانه محمد العبد براساس نظریه پری نودلمن». لسان مبین. دورة12. شمارة41. صص 1-24. ##
- روحانی، علی و بشیر جم و زهرا جمشیدزاده (1396ش)، «ارزیابی پیوستگی‌های بین تصویر و متن در کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی»، پژوهش‌های زبانشناختی در زبان‌های خارجی، دوره 5، شماره 2، صص 288-269. ##
- روحانی، علی و خدیجه دیری (1396ش)، «بررسی بعد بازنمایی تصاویر کتاب‌های انگلیسی دوره اول متوسطه در چارچوب نشانه‌شناسی اجتماعی»، پژوهش‌های زبان‌شناختی در زبان‌های خارجه، دوره 7، شماره1، صص 128-99. ##
- زارع، ساجد و محسن زمانی، (1399)، الهوية الإيرانية في کتب العربية المدرسية بين التشريع والتطبيق (کتب العربية للثانوية الأولی نموذجاً)، مجلة الجمعية الإيرانية للغة العربية وآدابها، العدد 55، صص 73-96. ##
- زارع، ساجد و حسین کیانی و علی اصغر کارگر. (1398). تجليات النوع الاجتماعي والعمر والطبقة الاجتماعية في کتب العربية المدرسية بالمرحلة الثانوية الأولی في إيران (تقييم اجتماعي)، مجلة الجمعية الإيرانية للغة العربية وآدابها،  العدد 50، صص 40-21. ##
- زارعی زوارکی، اسماعیل و فاطمه جعفرخانی (1392ش)، «بررسی کاربرد تصویر در آموزش ویژه»، مجله تعلیم و تربیت استثنایی، سال سیزدهم، شماره 7، پیاپی 120، صص 36-27. ##
- زرگربالای­جمع، شیما و شهرام مدرس خیابانی و محمدجواد حجازی (1399ش)، «بازنمود متغیر­های اجتماعی در تصاویر کتاب­های آموزش زبان انگلیسی «Prospects» در آموزش و پرورش»، فصلنامه زبان شناخت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال یازدهم، شماره 1، صص 114-93. ##
- ظهرابی، محمد (1386ش)،«نقش تصویر و متن در یادگیری»، نشریه علامه، شماره 13، صص 260-249. ##
- الفاعوري، عوني؛ إيناس أبو عوض (2012م)، «أثر استخدام الصورة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في الجامعة الأردنية»، مجلة دراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية، دورة 39 ، العدد 2، صص 284-275. ##