طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

نوع المستند : علمی - پژوهشی

المؤلفون

1 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه زابل، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، ایران، زابل.

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه زابل، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، ایران، زابل.

3 دانشجوی دکترا گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری، دانشکده الهیات و معارف اسلامی.ایران. سبزوار

المستخلص

در جهانی كه پیوسته در حال رشد و تحول است، مقولة كارآفرینی نقشی مهم در جریان توسعة جوامع دارد. این مقوله یكی از محورهای موردتأكید در فرهنگ عامیانه و ادبیات شفاهی به‌شمار می‌آید. ضرب‌المثل نمونه‌ای برجسته از فرهنگ عامیانه است كه با ساختاری كوتاه و آهنگین و برگرفته از داستانی عامیانه به پدیده‌های مختلف جامعه اشاره دارد. در برخی از ضرب‌المثل‌های عربی اشارة مستقیم و یا غیرمستقیم به مهم‌ترین شاخص‌های كارآفرینی همچون سخت‌كوشی، خردمندی، مسئولیت‌پذیری، فردگرایی، فرصت‌طلبی و درآمدزایی می‌شود كه این امر بر اهمیت پژوهش در این موضوع می‌افزاید. در پژوهش حاضر تلاش می شود با تكیه ‌بر روش توصیفی- تحلیلی، مقولة كارآفرینی در 200 ضرب‌المثل منتخب عربی موردبررسی قرارگیرد و با تأكید بر مبانی علم بلاغت، مهم‌ترین جهت‌گیری‌های آن‌ها استخراج گردد. نتایج نشان می‌دهد فراوانی بالای شاخصة سخت‌كوشی (32%) و خردمندی (23%) در ضرب‌المثل‌های مورد بحث، بیانگر اهمیت كار و تلاش توأم با خرد و عقل در میان عرب‌هاست. از منظر بلاغت نیز فراوانی بالای جهت‌گیری توصیفی (47%) و انگیزشی (34%) نشان‌دهندة توسعة جامعة عرب در توضیح و تبیین شرایط كاری برای مخاطب و ایجاد انگیزه‌ در وی و تشویق به تلاش مداوم و پرهیز از تنبلی و سُستی است.

الكلمات الرئيسية

عنوان المقالة [Persian]

بررسی جایگاه کارآفرینی در ضرب‌المثل‌های عربی: با رویكردی بلاغی

المؤلفون [Persian]

  • عبدالباسط عرب يوسف آبادي 1
  • علی اکبر احمدی چناری 2
  • سحر دهقانی 3

1 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه زابل، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، ایران، زابل.

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه زابل، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، ایران، زابل.

3 دانشجوی دکترا گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری، دانشکده الهیات و معارف اسلامی.ایران. سبزوار

المستخلص [Persian]

در جهانی كه پیوسته در حال رشد و تحول است، مقولة كارآفرینی نقشی مهم در جریان توسعة جوامع دارد. این مقوله یكی از محورهای موردتأكید در فرهنگ عامیانه و ادبیات شفاهی به‌شمار می‌آید. ضرب‌المثل نمونه‌ای برجسته از فرهنگ عامیانه است كه با ساختاری كوتاه و آهنگین و برگرفته از داستانی عامیانه به پدیده‌های مختلف جامعه اشاره دارد. در برخی از ضرب‌المثل‌های عربی اشارة مستقیم و یا غیرمستقیم به مهم‌ترین شاخص‌های كارآفرینی همچون سخت‌كوشی، خردمندی، مسئولیت‌پذیری، فردگرایی، فرصت‌طلبی و درآمدزایی می‌شود كه این امر بر اهمیت پژوهش در این موضوع می‌افزاید. در پژوهش حاضر تلاش می شود با تكیه ‌بر روش توصیفی- تحلیلی، مقولة كارآفرینی در 200 ضرب‌المثل منتخب عربی موردبررسی قرارگیرد و با تأكید بر مبانی علم بلاغت، مهم‌ترین جهت‌گیری‌های آن‌ها استخراج گردد. نتایج نشان می‌دهد فراوانی بالای شاخصة سخت‌كوشی (32%) و خردمندی (23%) در ضرب‌المثل‌های مورد بحث، بیانگر اهمیت كار و تلاش توأم با خرد و عقل در میان عرب‌هاست. از منظر بلاغت نیز فراوانی بالای جهت‌گیری توصیفی (47%) و انگیزشی (34%) نشان‌دهندة توسعة جامعة عرب در توضیح و تبیین شرایط كاری برای مخاطب و ایجاد انگیزه‌ در وی و تشویق به تلاش مداوم و پرهیز از تنبلی و سُستی است.

الكلمات الرئيسية [Persian]

  • ضرب‌المثل عربی
  • كارآفرینی
  • سخت‌كوشی
  • خردمندی
  • جهت‌گیری توصیفی