طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

نوع المستند : علمی - پژوهشی

المؤلفون

1 خريج دکتوراه

2 مازندران - بابلسر -جامعة مازندران

المستخلص

منطق گفتگویی از جمله نظریاتی است که در قرن بیستم توسط میخاییل باختین، فیلسوف روسی مطرح شد. وی در این نظریه، زبان را دارای ویژگی اجتماعی دانسته که گفتگو مندی و چند صدایی از ویژگی­های برجسته آن به شمار می­آید. افزون بر این، میخاییل باختین بر این باور است که شعر از منطق گفتگویی بهره­ای ندارد؛ لیکن در پیوند با این موضوع، عبد الغنی نابلسی از سرایندگان عصر انحطاط است که توانست با بهره­گیری از این شیوه در سروده­هایش ضمن ایجاد وحدت میان خویش و دیگری، گفتگو مندی و چند صدایی را در اشعار خود زنده نماید. مقالة حاضر با هدف باز خوانی سروده­های عبد الغنی نابلسی درصدد آن است که میزان همخوانی این تئوری را با قصاید شاعر مدّ نظر بررسی نماید. از این روی، جستار حاضر با رویکرد توصیفی – تحلیلی به گفتگو مندی و چند صدایی در سروده­های عبد الغنی نابلسی پرداخته است. رهیافت پژوهش نشان می­دهد که عبد الغنی نابلسی با بهره­گیری از شگرد­های گوناگون بسان گفتگوی تك صدا، گفتگوی دو جانبه، فلاش بک، چند صدایی و بینامتنیت توانسته اثری چند صدا و گفتگو محور بیافریند که برخاسته از باورها و جهان بینی گونه­گون سراینده است.

الكلمات الرئيسية

عنوان المقالة [Persian]

تحلیل الرموز الدینیة في شعر عبد الغنی النابلسي بناء علی نظریة باختین لمتعدد الأصوات

المؤلفون [Persian]

  • محبوبه پارسایی 1
  • بهروز قربان زاده 2

1 فارغ التحصیل دکتری

2 دانشگاه مازندران، استادیار گروه زبان و ادبیات عربی

الكلمات الرئيسية [Persian]

  • ميخائيل باختين
  • حوار
  • تعدد الأصوات
  • عبدالغني النابلسي