طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

نوع المستند : علمی - پژوهشی

المؤلفون

1 دانشجوی مقطع دکتری، دانشگاه رازی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه رازی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ایران، کرمانشاه

3 استاد گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه رازی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ایران، کرمانشاه

4 استاد گروه فرانسه، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، ایران، تهران

المستخلص

محمود درویش یکی از شاعران معاصر ادب عربی است که سروده­هایش، بازتاب آمال و آلام سرزمین فلسطین است. «زن» و «میهن» از پر بسامدترین مفاهیمی هستند که در سروده­های وی نقش­آفرینی کرده­اند. این دو مفهوم در بسیاری از اشعار درویش، به هم پیوند خورده­ و ترکیبی دوگانه­ تشکیل داده­اند. این جستار می­کوشد تا دوگانه «زن/میهن» را بر اساس نظام عاطفی گفتمان به شیوه­ای توصیفی – تحلیلی، در برخی اشعار وی بررسی کند و به این پرسش پاسخ دهد که: در سروده­هایی از محمود درویش که «زن/میهن» محور اصلی مضمون است، چگونه خلق و طغیان معنا را می‌توان بر اساس نظام عاطفی گفتمان تبیین نمود؟ نظام عاطفی گفتمان، یکی از گونه‌های گفتمانی در نشانه معناشناسی است که به رابطه میان مجموعه نشانه­های صورت (دال­ها) و محتوا (مدلول­ها) توجّه می­کند. زیرا در بستر همین روابط دالی و مدلولی است که حضور ادراکی شوش­گران اتّفاق افتاده و آفرینش معنا ممکن می­گردد. نتایج نهایی این گفتار بیانگر آن است که نظام عاطفی گفتمان در این اشعار، مبتنی بر ساز و کاری ادراکی، جسمانه‌ای و تنشی است که عمدتاً شاعر، دو مفهوم «زن» و «میهن» را به عنوان دست­افزاری هنری برای انتقال معانی رنج و اندوه مردم فلسطین  به کار گرفته است تا به واسطه آنها، بتواند احساس مخاطب را نیز برای درک این معانی با خود همراه نماید و به عبارت بهتر، از طریق استعلای مفهوم زن به مفهوم وطن، به دنبال نفی این دوگانگی است.

الكلمات الرئيسية

عنوان المقالة [Persian]

دراسة سیمیو ـــ علاماتية لانتفاء ثنائية «المرأة / الوطن» في قصائد محمود درویش في ضوء نظرية نظام التخاطب العاطفي

المؤلفون [Persian]

  • الهه تمیمی 1
  • علی دودمان کوشکی 2
  • علی سلیمی 3
  • حمیدرضا شعیری 4

1 دانشجوی مقطع دکتری، دانشگاه رازی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه رازی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ایران، کرمانشاه

3 استاد گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه رازی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ایران، کرمانشاه

4 استاد گروه فرانسه، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، ایران، تهران

المستخلص [Persian]

یعدُّ محمود درویش من الشعراء المعاصرین فی الأدب العربي وتعکس أشعاره القضایا الفلسطینية تماماً. فالمرأة والوطن من أبرز قضایاه الشعرية الملتحمتان أثناء جل أشعاره بحیث یعکسان ثنائیة معنوية. فیحاول البحث الراهن دراسة ثنائية «المرأة / الوطن» أثناء أبرز أشعاره في ضوء نظام التخاطب العاطفي وعبر استخدام منهجیة وصفية - تحلیلیة. فیعتبر نظام التخاطب العاطفي من أنواع التخاطب فی الدراسات السیمیو - علاماتية والمهتم بالأواصر القائمة بین الصور (أو الدوالّ) والفحاوی (أو المدالیل) مما یساند بدوره علی تواجد المنطبعین الإدراکی وإمکانية خلق المضامین. فیستهدف البحث الراهن، تلبي قضیة علمية وهي: کیف یمکن تفسیر و تبیین خلق المضامین وثورانها فیما یهتم أساساً بثنائية «المرأة / الوطن» أثناء قصائد محمود درویش؟ أو کیف یمکن التسني بهذا الجانب من قصائد الشاعر في ضوء نظام التخاطب العاطفي؟ فوصلنا نهائياً إلی بناء النظام العاطفي أثناء هذه القصائد علی أدوات إدراکیة وتوترية وجسدیة. فیستخدم الشاعر ثنائية «المرأة / الوطن» کأداة فنية لنقل مضامین المعاناة والأسی بین شعبه الفلسطیني غالباً ما حتی یجعل المخاطب یواسیه وبالأجدر لانتفاء الثنائية المتبادرة مفهومياً بین المرأة والوطن عن طریقة استعلائية.

الكلمات الرئيسية [Persian]

  • السیمیو ــ علاماتية
  • نظام التخاطب العاطفي
  • محمود درویش
  • المرأة
  • الوطن
بلقزیز، عبدالإله (2009م)، هکذا تکلّمَ محمود درویش، دراسات في ذکری رحیله، ط1، بیروت، مرکز دراسات الوحدة العربیة.##
جحا، میشل (1999م)، اعلام الشعر العربی الحدیث، بیروت، دارالعودة. ##
درویش، محمود (2005م)، محمود درویش، دیوان الأعمال الأولی، ط1، بیروت، لبنان، ریاض الریس للکتب والنشر. ##
درویش، محمود (1989م)، دیوان محمود درویش، ط 13، بیروت: دارالعودة. ##
عبدالحمید، هیمة (2000م)، علامات في الإبداع، الجزائر، دار هومة. ##
عثمان، اعتدال (1988م)، إضاءة النص، ط1، بیروت، دارالحداثة للطباعة و النشر. ##
کنفانی، غسان (1982م)، أدب المقاومة في فلسطین المحتلة، ط:1، بیروت، مؤسّسة الأبحاث العربیّة. ##
ترابی، ضیاءالدین (1389ش)، آشنایی با ادبیات مقاومت جهان، چاپ اول، تهران، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس، گروه پژوهشی ادبیات. ##
سبزی­پیله­ور، مریم (1398ش)، «معنای فروغ فرخزاد از دیدگاه نشانه- معناشناسی عاطفی»، تهران، انتشارات تیرگان. ##
شعیری، حمیدرضا (1395ش)، نشانه معناشناسی ادبیّات (نظریه و روش تحلیل گفتمان ادبی)، تهران، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس. ##
شعیری، حمیدرضا (1396ش)، تجزیه و تحلیل نشانه-معناشناختی گفتمان، تهران، سمت. ##
شعیری، حمیدرضا (1397ش)، مبانی معناشناسی نوین، چاپ پنجم، تهران: سمت. ##  
شعیری، حمیدرضا و ترانه وفایی (1388ش)، «ققنوس راهی به نشانه­معناشناسی سیال»، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. ##
شکری، غالی (1367ش)، ادب مقاومت، مترجم: محمدحسین روحانی، ، تهران، نشر نو. ##
شمیسا، سیروس (1383ش)، نقد ادبی، تهران: فردوس. ##
گرمس، آلژیرداس ژولین (1389ش)، نقصان معنا، مترجم حمیدرضا شعیری، تهران، نشر علمی. ##
Greimas A. J.  et Fontanille,J. .( 1991) ,"semiotique des Passions". Des  etats de chose aux etats d`ame, Paris, Seuil ##       
 
 
معزوزي، سعاد، قوراري، اکرام (2017م)، «ثنائیة المرأة و الوطن فی شعر محمود درویش»، قسم اللغة العربیة و آدابها، تخصص: الأدب العربي، لنیل شهادة لیسانس،  إشراف: عبید نصرالدین، کلیة الآداب واللغات والفنون، جامعة الدکتور مولاي الطاهر سعیدة. ##
فتیحة، هاني، عبدالرحمن، فارسي (2021م)، «رمزیة المرأة فی شعر محمود درویش»، مجلة اشکالات فی اللغة والأدب، العدد 3، صص936-950. ##
محمد عودة، علی (2009م)، «ثنائیة المرأة والوطن في شعر محمود درویش»، مجلة جامعة الأزهر، عدد خاص بأعمال مؤتمر محمود درویش القضیة والإنسان. صص415-458##
زینی­وند، تورج و همکاران (1394ش)، «نشانه شناسی پدیدة «کودک جنگ» در شعر محمود درویش»، مجلة علمی- پژوهشی انجمن زبان و ادبیات عربی، ش 37، صص 89-114. ##
شعیری، حمیدرضا (1388ش)، «از نشانه شناسی ساختگرا تا نشانه معناشناسی گفتمانی»، فصلنامه نقد ادبی، سال دوم، ش 8، دانشگاه تربیت مدرس، صص: 33-51. ##
کوپال، عطاءالله (1386ش)، «فراز و فرود نشانه معناشناسی از دانش تا روش»، ماهنامه باغ نظر، دوره 4، ش 7. صص: 39-48. ##
میرحسینی، مژگان؛ ابراهیم، کنعانی (1398ش)، «بررسی نشانه- معناشناختی نظام عاطفی گفتمان در گونۀ کودکانۀ رضوی «زائر» عبدالجبار کاکایی»، فصلنامه علمی فرهنگ رضوی، ش 7 (3)، 171-199. ##
نظری، راضیه؛ علی، نجفی ایوکی (1398ش)، «نشانه­شناسی «قصیدة الأرض» محمود درویش با تکیه بر نظریه نشانه­شناسی گریماس»، فصلنامه پژوهش­های ادبی و بلاغی، سال هفتم، ش 26، صص 83-66. ##
نورسیده، اکبر؛ رقیه، پوربایرام (1400ش)، «تحلیل نشانه- معناسناسانه طرحواره عاطفی در گفتمان دو شعر «درامواج سند» و «أبدالصبار»، متن­پژوهی ادبی، دوره 25، ش 89، 167-189. ##
نورسیده، اکبر؛ رقیه، پوربایرام (1396ش)، «تحلیل نشانه معناشناختی هژمونیک گفتمان عاطفی در ادبیات پایداری، پژوهش موردی شعر در امواج سند و أبدُ الصبار»، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجوی خراسان شمالی، صص 3181- 3201. ##