طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

نوع المستند : علمی - پژوهشی

المؤلفون

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم انسانی، ایران، تهران.

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم انسانی، ایران، تهران.

3 استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم انسانی، ایران، تهران.

المستخلص

باب قطع و وصل از جمله مقوله‌هایی هستند که "سیبویه" در کتابش با استشهاد به شواهد قرآنی به این مباحث پرداخته است. از جمله مفسرینی که تاثیر کتاب "سیبویه" را در تحلیل‌های او می‌بینیم، "فخر الدین رازی" است. این تحقیق با هدف بررسی میزان تاثیرپذیری "فخرالدین رازی" از تحلیل-های "سیبویه" صورت گرفته است. از یافته‌های این پژوهش این است که تاثیرپذیری "رازی" از تحلیل‌های "سیبویه" در اکثر موارد به صورت غیر مستقیم و بدون استناد به "سیبویه" و برخی از تحلیل‌های او در جهتی مخالف با تحلیل‌های "سیبویه" است. بررسی تحلیل‌های "سیبویه" نشان می‌دهد که بافت یا روابط متنی در تحلیل‌های او تاثیر داشته است و در برخی از تحلیل‌های "رازی" تاثیر باورهای کلامی او دیده می‌شود. این پژوهش در ابتدا به بررسی تحلیل‌های "سیبویه" بر روی شواهد قرآنی می‌پردازد، سپس به صورت تطبیقی اشاره به میزان تاثیرپذیری تحلیل‌های "سیبویه" بر روی تحلیل‌های "فخر رازی" دارد.اثیرپذیری تحلیل‌های "سیبویه" بر روی

الكلمات الرئيسية

عنوان المقالة [Persian]

تشریح و تحلیل قاعده نحوی قطع و وصل در الکتاب سیبویه و تفسیر الکبیر فخر رازی

المؤلفون [Persian]

  • زهرا احمدلو 1
  • ابوالفضل رضایی 2
  • محمد ابراهیم خلیفه شوشتری 3

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم انسانی، ایران، تهران.

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم انسانی، ایران، تهران.

3 استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم انسانی، ایران، تهران.

المستخلص [Persian]

باب قطع و وصل از جمله مقوله‌هایی هستند که "سیبویه" در کتابش با استشهاد به شواهد قرآنی به این مباحث پرداخته است. از جمله مفسرینی که تاثیر کتاب "سیبویه" را در تحلیل‌های او می‌بینیم، "فخر الدین رازی" است. این تحقیق با هدف بررسی میزان تاثیرپذیری "فخرالدین رازی" از تحلیل-های "سیبویه" صورت گرفته است. از یافته‌های این پژوهش این است که تاثیرپذیری "رازی" از تحلیل‌های "سیبویه" در اکثر موارد به صورت غیر مستقیم و بدون استناد به "سیبویه" و برخی از تحلیل‌های او در جهتی مخالف با تحلیل‌های "سیبویه" است. بررسی تحلیل‌های "سیبویه" نشان می‌دهد که بافت یا روابط متنی در تحلیل‌های او تاثیر داشته است و در برخی از تحلیل‌های "رازی" تاثیر باورهای کلامی او دیده می‌شود. این پژوهش در ابتدا به بررسی تحلیل‌های "سیبویه" بر روی شواهد قرآنی می‌پردازد، سپس به صورت تطبیقی اشاره به میزان تاثیرپذیری تحلیل‌های "سیبویه" بر روی تحلیل‌های "فخر رازی" دارد.اثیرپذیری تحلیل‌های "سیبویه" بر روی

الكلمات الرئيسية [Persian]

  • سیبویه
  • فخررازی
  • تفسیر الکبیر
  • شواهد قرآنی
  • قطع و وصل