طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

نوع المستند : علمی - پژوهشی

المؤلفون

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز

المستخلص

معروف عبدالمجيد نويسنده و شاعر مبارز مصري است که پيش از انقلاب اخير مصر، مدت بيست‌وهشت سال را در تبعيد به‌سر برده و در اين مدت، تلاش کرده است تا با قدرت ادبي خود به نقد اوضاع سياسي و اجتماعي کشورش بپردازد.
او اشعاري در مدح و رثاي اهل بيت(ع)، به‌ويژه امام حسين(ع)، دارد که درضمن آن، اوضاع سياسي کنوني کشورهاي عربي به‌ويژه مصر را با دوران قيام سيدالشهدا مقايسه مي‌کند و با ترسيم‌کردن ظلم و جور حاکم، روح حماسه را در مخاطب مي‌دمد.
در اين مقاله، پژوهشگر مي‌کوشد تا با نشان‌دادن مظاهر قيام امام حسين(ع) در اشعار عبدالمجيد به تبيين شرايط سياسي جامعه‌ي عربي، به‌ويژه مصر، بپردازد و بدين وسيله، اهميت اشعار او را در افروختن شعله‌ي جنبش بيداري اسلامي و انقلاب اخير مصر هويدا سازد.
به همين منظور، ضمن معرفي معروف عبدالمجيد و آثارش، نمونه‌هايي از اشعار وي تحليل مي‌شود. ابياتي که در آن‌ها با نشان‌دادن جلوه‌هايي از قيام پرشور حسيني، مسلمانان را به پيروي از سرور و سالار شهيدان و مبارزه عليه ستم فرامي‌خواند.
در اين پژوهش، به اين مهم دست مي‌يابيم که وي براي تحقق اين امر در جاي‌جاي اشعارش ضمن تطبيق شرايط کنوني با شرايط عصر امام حسين(ع)، راه آن حضرت را راه آزادگي و پيروزي دانسته که شجاعت و شهادت را به مسلمانان مي‌آموزد. او از حاکمان نالايق، شکوه کرده و به آنان هشدار مي‌دهد که حکومت‌هاي باطلشان نابود خواهد شد.
 

الكلمات الرئيسية

عنوان المقالة [Persian]

مظاهر قیام حسینی در اشعار معروف عبدالمجید

المؤلفون [Persian]

  • سیمین ولوی
  • مسعوده کوچکی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

المستخلص [Persian]

معروف عبدالمجید نویسنده و شاعر مبارز مصری است که پیش از انقلاب اخیر مصر، مدت بیست­وهشت سال را در تبعید به­سر برده و در این مدت، تلاش کرده است تا با قدرت ادبی خود به نقد اوضاع سیاسی و اجتماعی کشورش بپردازد.
او اشعاری در مدح و رثای اهل بیت(ع)، به­ویژه امام حسین(ع)، دارد که درضمن آن، اوضاع سیاسی کنونی کشورهای عربی به­ویژه مصر را با دوران قیام سیدالشهدا مقایسه می­کند و با ترسیم­کردن ظلم و جور حاکم، روح حماسه را در مخاطب می­دمد.
در این مقاله، پژوهشگر می­کوشد تا با نشان­دادن مظاهر قیام امام حسین(ع) در اشعار عبدالمجید به تبیین شرایط سیاسی جامعه­ی عربی، به­ویژه مصر، بپردازد و بدین وسیله، اهمیت اشعار او را در افروختن شعله­ی جنبش بیداری اسلامی و انقلاب اخیر مصر هویدا سازد.
به همین منظور، ضمن معرفی معروف عبدالمجید و آثارش، نمونه­هایی از اشعار وی تحلیل می­شود. ابیاتی که در آن­ها با نشان­دادن جلوه­هایی از قیام پرشور حسینی، مسلمانان را به پیروی از سرور و سالار شهیدان و مبارزه علیه ستم فرامی­خواند.
در این پژوهش، به این مهم دست می­یابیم که وی برای تحقق این امر در جای­جای اشعارش ضمن تطبیق شرایط کنونی با شرایط عصر امام حسین(ع)، راه آن حضرت را راه آزادگی و پیروزی دانسته که شجاعت و شهادت را به مسلمانان می­آموزد. او از حاکمان نالایق، شکوه کرده و به آنان هشدار می­دهد که حکومت­های باطلشان نابود خواهد شد.
 

الكلمات الرئيسية [Persian]

  • شعر معاصر عربی
  • قیام حسینی
  • معروف عبدالمجید