طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

نوع المستند : علمی - پژوهشی

المؤلف

دانشگاه پيام نور

المستخلص

چکيده:
قرآن کريم در سطح بسيار بالايي از سبک‌هاي بياني گوناگون بهره جسته است؛ طوري‌که در ادبيات عرب پيش از نزول قرآن، چنين چيزي وجود نداشته است. همين امر، سبب شده است که اين کتاب آسماني از نظر اسلوب و بيان، معجزه باشد و کسي نتواند با آن رقابت کند. ازجمله سبک‌هاي مذکور، مي‌توان از صورت‌هاي ترکيبي و تمثيل و استعاره‌هايي ياد کرد که قرآن کريم به‌صورت وافر در راستاي تبيين معاني و رسالت خود و نيز به‌منظور نزديک‌ساختن موضوع به ذهن و ادراک مخاطب از آن‌ها استفاده کرده است. در اين پژوهش، جايگاه استعاره‌ي تمثيليه و سبک‌هاي به‌کارگيري آن در قرآن و نيز نقش آن در تفهيم مطالب و تقريب موضوعات مهم و حياتي به ذهن مخاطب، مورد کنکاش و مباحثه قرار گرفته و اين نتيجه، حاصل شده که استعاره‌ي تمثيليه در قرآن به سبک‌هاي مختلفي ازجمله تقديم و تأخير، تعريف و تنکير، تأکيد، تکرار، استفهام و امر، به‌کار رفته و به‌کارگيري اين سبک‌ها، تصويري بسيار شفاف از معناي مورد نظر را به مخاطب ارائه داده است.

الكلمات الرئيسية

عنوان المقالة [Persian]

سبک‌شناسی استعاره‌ی تمثیلیه در قرآن کریم

المؤلف [Persian]

  • قادر قادری

دانشگاه پیام نور

المستخلص [Persian]

چکیده:
قرآن کریم در سطح بسیار بالایی از سبک­های بیانی گوناگون بهره جسته است؛ طوری­که در ادبیات عرب پیش از نزول قرآن، چنین چیزی وجود نداشته است. همین امر، سبب شده است که این کتاب آسمانی از نظر اسلوب و بیان، معجزه باشد و کسی نتواند با آن رقابت کند. ازجمله سبک­های مذکور، می­توان از صورت­های ترکیبی و تمثیل و استعاره­هایی یاد کرد که قرآن کریم به­صورت وافر در راستای تبیین معانی و رسالت خود و نیز به­منظور نزدیک­ساختن موضوع به ذهن و ادراک مخاطب از آن­ها استفاده کرده است. در این پژوهش، جایگاه استعاره­ی تمثیلیه و سبک­های به­کارگیری آن در قرآن و نیز نقش آن در تفهیم مطالب و تقریب موضوعات مهم و حیاتی به ذهن مخاطب، مورد کنکاش و مباحثه قرار گرفته و این نتیجه، حاصل شده که استعاره­ی تمثیلیه در قرآن به سبک­های مختلفی ازجمله تقدیم و تأخیر، تعریف و تنکیر، تأکید، تکرار، استفهام و امر، به­کار رفته و به­کارگیری این سبک­ها، تصویری بسیار شفاف از معنای مورد نظر را به مخاطب ارائه داده است.

الكلمات الرئيسية [Persian]

  • استعاره¬ی تمثیلیه
  • سبک‌شناسی
  • قرآن کریم