طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

نوع المستند : علمی - پژوهشی

المؤلفون

دانشگاه حکيم سبزواري

المستخلص

چکيده:
در شيوه‏ي نقد روان‌کاوانه، با استناد به مدارک موجود از قبيل مصاحبه‏ها، نامه‏ها، اشعار و آثار اديب، مي‏توان به شرايط رواني و عوامل تأثيرگذار در روحيات و خلقيات وي دست يافت.
محمد ماغوط به‌عنوان شاعري با خصوصيات اخلاقي نظير ترس، بي‏اعتمادي به جهان خارج، دل‏مردگي و کناره‏گيري از اجتماع، مصرف بيش از اندازه‌ي شراب و سيگار شناخته مي‏شود. اين خلق و خوي ماغوط، ريشه در دوران کودکيِ سراسر فقر و درک تبعيض طبقاتي موجود در جامعه دارد. روحيه‏ي حساس و عاطفي شعرا، توان تحمل زندگي آکنده از تلخي و درد را ندارد. اين اخلاق وي بازخورد نابهنجار ضربه‌ي زندان است که هرگز فراموش نمي‏شود. زندان و شکنجه‏هاي آن، دليل اصلي اختلال استرس پس از ضربه[1] در روان اوست. او نمي‏تواند با بحران‏هاي زندگي، خود را هماهنگ و مشکلات رواني بعد از ضربه‌ي زندان را حل کند.
هدف اين پژوهش، تحليل حالات رواني محمد ماغوط از درون آثار و اشعارش، با تکيه بر روش روان‏شناسي است.[1]- past Traumatic Stress disorder

الكلمات الرئيسية

عنوان المقالة [Persian]

تحلیل روان‌شناختی آثار محمد ماغوط براساس تأثیرات نامطلوب فقر و زندان

المؤلفون [Persian]

  • حسن مجیدی
  • مینا کاویان رئوف

دانشگاه حکیم سبزواری

المستخلص [Persian]

چکیده:
در شیوه‏ی نقد روان­کاوانه، با استناد به مدارک موجود از قبیل مصاحبه‏ها، نامه‏ها، اشعار و آثار ادیب، می‏توان به شرایط روانی و عوامل تأثیرگذار در روحیات و خلقیات وی دست یافت.
محمد ماغوط به­عنوان شاعری با خصوصیات اخلاقی نظیر ترس، بی‏اعتمادی به جهان خارج، دل‏مردگی و کناره‏گیری از اجتماع، مصرف بیش از اندازه­ی شراب و سیگار شناخته می‏شود. این خلق و خوی ماغوط، ریشه در دوران کودکیِ سراسر فقر و درک تبعیض طبقاتی موجود در جامعه دارد. روحیه‏ی حساس و عاطفی شعرا، توان تحمل زندگی آکنده از تلخی و درد را ندارد. این اخلاق وی بازخورد نابهنجار ضربه­ی زندان است که هرگز فراموش نمی‏شود. زندان و شکنجه‏های آن، دلیل اصلی اختلال استرس پس از ضربه[1] در روان اوست. او نمی‏تواند با بحران‏های زندگی، خود را هماهنگ و مشکلات روانی بعد از ضربه­ی زندان را حل کند.
هدف این پژوهش، تحلیل حالات روانی محمد ماغوط از درون آثار و اشعارش، با تکیه بر روش روان‏شناسی است.[1]

الكلمات الرئيسية [Persian]

  • ادبیات معاصر عربی
  • اشعار
  • اختلال استرس پس از ضربه
  • تحلیل
  • زندان
  • فقر
  • محمد ماغوط