طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

نوع المستند : علمی - پژوهشی

المؤلفون

1 دانشگاه شهيد چمران

2 دانشگاه رازي کرمانشاه

3 دانشگاه پيام نور مشهد

المستخلص

چکيده:
هدف از پژوهش پيش‌رو، بررسي وضعيت کمي مقاله‌هاي «مجله‌ي علمي- پژوهشي انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي» به‌منظور شناسايي رفتارهاي استنادي و روابط هم‌نويسندگي با استفاده از روش علم‌سنجي است. نتايج اين پژوهش، نشان داد به‌دليل استنادنشدن به مقاله‌هاي مجله، ضريب تأثير مجله، بسيار پايين است. همچنين يافته‌ها نشان داد 13% از نويسندگان، بيش از 40‌% مقاله‌ها را به نگارش درآورده‌اند که «قانون لوتکا» تاحدودي در اين پژوهش، مورد تأييد قرار مي‌گيرد. همچنين در مقاله‌هاي اين مجله، 3681 استناد داده شده که ميانگين 184 استناد براي هر شماره، محاسبه و به‌طور ميانگين براي هر مقاله 04/22 استناد برآورد شده است. پرارجاع‌ترين منابع، متون مرجع و معروفي چون: قرآن الکريم، لسان العرب، وفيات الاعيان وانبا ابنا الزمان، مجمع البيان في تفسير القرآن، الجامع في تاريخ الادب العربي و الفهرست بودند. در نگارش مقاله‌هاي اين مجله، 183 نويسنده حضور دارند. از اين تعداد 76% مقاله‌ها به‌صورت انفرادي نوشته شده است؛ به‌همين دليل، ضريب همکاري نويسندگان در سطح پاييني قرار دارد. درکل، براساس مقاله‌هاي اين مجله، که نمونه‌ي کوچکي از حوزه‌ي ادبيات عربي است، منابع و نويسنده‌ي هسته‌اي در اين حوزه مشاهده نمي‌شود و همکاري و روابط علمي نويسندگان در سطح پاييني است.

الكلمات الرئيسية

عنوان المقالة [Persian]

تحلیل استنادی و روابط هم‌نویسندگی مقاله‌های مجله‌ی علمی- پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی (مورد مطالعه: شماره‌ی 1 تا 20)

المؤلفون [Persian]

  • حمید احمدی 1
  • علی سلیمی 2
  • لادن فتحی 3

1 دانشگاه شهید چمران

2 دانشگاه رازی کرمانشاه

3 دانشگاه پیام نور مشهد

المستخلص [Persian]

چکیده:
هدف از پژوهش پیش­رو، بررسی وضعیت کمی مقاله­های «مجله­ی علمی- پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی» به­منظور شناسایی رفتارهای استنادی و روابط هم­نویسندگی با استفاده از روش علم‌سنجی است. نتایج این پژوهش، نشان داد به­دلیل استنادنشدن به مقاله­های مجله، ضریب تأثیر مجله، بسیار پایین است. همچنین یافته­ها نشان داد 13% از نویسندگان، بیش از 40­% مقاله­ها را به نگارش درآورده­اند که «قانون لوتکا» تاحدودی در این پژوهش، مورد تأیید قرار می­گیرد. همچنین در مقاله­های این مجله، 3681 استناد داده شده که میانگین 184 استناد برای هر شماره، محاسبه و به­طور میانگین برای هر مقاله 04/22 استناد برآورد شده است. پرارجاع­ترین منابع، متون مرجع و معروفی چون: قرآن الکریم، لسان العرب، وفیات الاعیان وانبا ابنا الزمان، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، الجامع فی تاریخ الادب العربی و الفهرست بودند. در نگارش مقاله­های این مجله، 183 نویسنده حضور دارند. از این تعداد 76% مقاله­ها به­صورت انفرادی نوشته شده است؛ به­همین دلیل، ضریب همکاری نویسندگان در سطح پایینی قرار دارد. درکل، براساس مقاله­های این مجله، که نمونه­ی کوچکی از حوزه­ی ادبیات عربی است، منابع و نویسنده­ی هسته­ای در این حوزه مشاهده نمی­شود و همکاری و روابط علمی نویسندگان در سطح پایینی است.

الكلمات الرئيسية [Persian]

  • تحلیل استنادی
  • روابط هم¬نویسندگی
  • علم¬سنجی حوزه¬ی زبان و ادبیات عربی
  • مجله¬ی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی