طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

نوع المستند : علمی - پژوهشی

المؤلفون

1 دانشيار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه علامه طباطبايي

2 استاديار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه علامه طباطبايي

3 دانشجوي دکتري زبان و ادبيات عربي دانشگاه علامه طباطبايي

المستخلص

نقش زبان در رويکرد نظام‌مند فرماليستي منحصر در ارتباط نيست؛ بلکه پاي را فراتر از اين گذاشته و به ايجاد فرهنگ و توليد شناخت منجر شده‌است. بنابراين اين مقاله درصدد پاسخگويي به اين سؤال مهم است که: متن ادبي چه رابطه‌اي با شناخت و گفتمان فرهنگي مي‌تواند داشته باشد؟ در اين مقاله بر اساس رويکرد يادشده به بررسي موتيفِ «بخشش بدون منت» و تطبيق آن بر دو نمونه از کتاب قرآن و ديوان متنبي پرداخته‌ايم. روش مقاله، تحليلي ـ انتقادي است که بر اساس نظرية فرماليسم در رويکرد شکل‌دهي جامعه‌شناسي به تبيين مسائل مطرح‌شده پرداخته‌است. هدف اصلي پژوهش اين است که به بررسي و تبيين نقش متن ادبي در شکل‌دهي به فرهنگ و تأسيس گفتمان‌هاي شناختي متفاوت مي‌پردازد. ازاين‌رو متن ادبي نه به عنوان آيينة جامعة قبل از خود، بلکه به عنوان تحرکي در جهت ايجاد فرهنگ و شناخت متفاوت است. و در پايان به اين نتيجه رسيده‌ايم که شيوة کاربرد زبان در نمونة قرآني به‌گونه‌اي است که منجر به ايجاد يک نوع گفتمان فرهنگي ـ شناختي در حوزة دموکراسي گشته‌است، اما شيوة کاربرد زبان در نمونة ديوان متنبي به‌گونه‌اي است که لزوماً منجر به ايجاد يک جامعة طبقاتي و درنتيجه استثمار انسان به دست انسان شده‌است.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

عنوان المقالة [Persian]

اللغة والتحول الثقافی - المعرفی علی ضوء النظریّة الشکلیّة من منظور السوسیونصیة فی علم الاجتماع موتیف «العطاء دون المنّة» فی القرآن ودیوان المتنبی نموذجاً

المؤلفون [Persian]

  • جلال مرامی 1
  • رجاء ابوعلی 2
  • قاسم عزیزی مراد 3

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبایی

المستخلص [Persian]

اللغة ـ بوصفها عاملاً رئیساً فی تشکیل الخطاب الأدبی ـ تلعب دوراً مهمّاً فی تکوین الثقافة والمعرفة علی کافّة المجالات. وانطلاقاً من هنا، فإنّه لیس طرح إشکالیّة تعالق اللغة بالفکر والمعرفة فی النص الأدبی، وما یتعلّق بهما نحو التحول الثقافی المعرفی، موضوعاً منفصلاً غیر متشابک؛ وإنّما یُعتبر هذا التعالق نوعاً من الثقافة وأسلوباً للحیاة، وکذلک فإنّه لاینحصر دور اللغة فی النظریة الشکلیّة فی التواصل، بل یتجاوز ذلک لیؤدّی إلی تکوین الثقافة، وإنتاج المعرفة. علی هذا الأساس یحاول هذا المقال الخوض فی الإجابة عن هذا السؤال المهمّ: ما هی العلاقة التی یستطیع النص الأدبی أن یکوّنها مع المعرفة والخطاب الثقافی ؟ تطرّق هذا المقال علی أساس هذه النظریّة إلی دراسة موتیف "العطاء دون المنّة" وتطبیقه علی نموذجین من النص القرآنی و دیوان المتنبی. منهج المقال یکون منهجاً تحلیلیّاً انتقادیّاً یتحرّک عبر النظریّة الشکلیّة من منظور نظریّة الخلق فی علم الاجتماع لیسبر أغوار القضیّة المطروحة. الهدف من ذلک هو دراسة وتبیین دور النص الأدبی فی تکوین الثقافة و تأسیس الخطابات المعرفیّة المختلفة، ومن هذا المنطلق فإنّ النص الأدبی لیس تمثیلاً للمجتمع المحیط به، بل إنّه إبداع حرکی لأجل تکوین الثقافة وإنتاج المعرفة. وفی الأخیر توصّل البحث إلی أنّ توظیف اللغة فی النموذج القرآنی، أدّی إلی تکوین الخطاب الثقافی ــ المعرفی فی مجال الدیمقراطیّة، ولکنّ توظیف اللغة فی البیت الشعری للمتنبی أدّی إلی تأسیس مجتمع طبقی، وبالتالی إلی استثمار الإنسان بالإنسان.

الكلمات الرئيسية [Persian]

  • الشکلیّة
  • التحول الثقافی
  • اللغة
  • علم الاجتماع
  • القرآن
  • المتنبی
کتابنامه
1) فارسی
أحمدی، بابک (1392)، حقیقت و زیبایی، چاپ بیست‌وپنجم، تهران: مرکز.
بشیری و خواجه‌گیری، محمود و طاهره (1390)، «بررسی سه غزل سنایی بر پایه نقد فرمالیستی با تأکید بر آرای گرامون و یاکوبسن»، پژوهشنامه زبان و ادبیات فارسی، سال سوم، شماره 9.
پورنامداریان، تقی (1391)، «حافظ و خلاف‌عادت در صورت و معنی غزل»، فصلنامه زبان و ادبیات فارسی، سال بیستم، شماره 73.
تودوروف، تزوتان (1392)، نظریة ادبیات: متن‌هایی از فرمالیست‌های روس، ترجمه: عاطفه طاهایی، چاپ دوم، تهران، نشر دات.
زاهدی، کیوان (1388)، زبان، تفکر و فرهنگ: دیدگاه‌ها و برهان‌ها، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره دوم، شماره اول.
شفیعی کدکنی، محمدرضا (1389)، موسیقی شعر، چاپ دوازدهم، تهران: آگاه.
شفیعی کدکنی، محمدرضا (1391)، رستاخیز کلمات، چاپ دوم، تهران: سخن.
صفوی، کورش (1392)، درآمدی بر معنی‌شناسی، چاپ پنجم، تهران: سورة مهر.
فتوحی، محمود (1390)، سبک‌شناسی: نظریه‌ها، رویکردها و روش‌ها، تهران: سخن.
الکواز، محمدکریم (1386)، سبک‌شناسی اعجاز بلاغی قرآن، ترجمه: سید حسین سیدی، تهران: سخن.
مرامی، جلال و قاسم عزیزی (1396)؛ «خوانشی نو از مکتب فرمالیسم در پرتو رویکرد شکل‌دهی جامعه‌شناسی: پژوهشی زیباشناسانه در حاشیه سورة کوثر»، فصلنامه پژوهش‌های ادبی ـ قرآنی، سال پنجم، شماره 18.
موقن، یدالله: ترجمه و تألیف (1378)، زبان، اندیشه و فرهنگ «مجموعه مقالات»، چاپ اول، تهران: هرمس.
2) عربی
القرآن
ابراهیم، مصطفی وآخرون (1386)، المعجم الوسیط، تهران: مؤسسة الصادق للطباعة والنشر.
ابن المنظور (1994م)، لسان العرب، بیروت: دارالصادر.
ابن سیده (2000)، المحکم والمحیط الأعظم، التحقیق: عبدالحمید هنداوی، لبنان، بیروت: دارالکتب العلمیّة.
ابن سینا، ابوعلی حسین (1953)، فن الشعر شفا، ضمیمة فن الشعر ارسطو، ترجمه: عبدالرحمن بدوی، قاهرة.
اصفهانی، راغب (1369)، ترجمه و تحقیق مفردات ألفاظ قرآن، ترجمه: غلامرضا خسروی حسینی، چاپ اول، تهران: مرتضوی.
الجرجانی، عبدالقاهر (1984)، دلائل الإعجاز، تحقیق: محمود محمد شاکر، القاهرة: مکتبة الخانجی.
الجرجانی، عبدالقاهر (1991)، أسرار البلاغة، تحقیق: محمود محمد شاکر، جدة: دار المدنی.
الجوهری، اسماعیل (1987)، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیه، التحقیق: أحمد عبدالغفور عطار، بیروت: دارالعلم للملایین.
عرابی، محمد غازی (1426)، التفسیر الصوفی الفلسفی للقرآن الکریم، دمشق: دارالبشائر.
عزالدین، إسماعیل (1966)، الشعر العربی المعاصر (قضایاه وظواهره الفنیّة والمعنویّة)، الطبعة الثالثة، دارالفکر العربی.
العسکری، أبوهلال (1997)، الفروق اللغویّة، التحقیق: محمد ابراهیم سلیم، القاهرة: دارالعلم والثقافه.
فضل، صلاح 1998)، نظریة البنائیة فی النقد الأدبی، الطبعة الأولی، القاهرة: دارالشروق.
المتنبی (2010)، الدیوان، تحقیق: یوسف الشیخ محمد البقاعی، چاپ هشتم، بیروت: دار الکتاب العربی.
محمد مرزاق، عبدالقادر (2008م)، مشروع أدونیس الفکری والإبداعی (رؤیة معرفیة)، الولایات المتحدة الأمیرکیة: المعهد العالمی للفکر الإسلامی.
مسعود، جبران (1376)، المعجم الرائد، ترجمه: رضا انزایی‌نژاد، چاپ دوم، دارالعلم للملایین.
المناصرة، عزالدین (2006)، علم الشعریات: قراءه مونتاجیة فی أدبیة الأدب، عمان: دار مجدلاوی للنشر و التوزیع.