مسائل، مشکلات و راهکارهای تدریس ترجمه

نوع المستند: علمی - پژوهش

المؤلفون

1 جامعة بوعلی سینا بهمدان

2 جامعة لرستان

المستخلص

تدریس ترجمه یکی از مباحث مشکل‌آفرین برای مدرسان و دانشجویان زبان‌های خارجی، ازجمله رشته زبان و ادبیات عربی است. برای برطرف کردن این مشکل و همچنین ساده کردن راه ورود دانشجویان این رشته به بازار کار لازم است تخصص‌های موردنیاز برای ورود به بازار کار در برنامه درسی گنجانده شود. در این مقاله با توجه به تجربیات نویسندگان و مطالعاتی که در زمینة آموزش ترجمه انجام شده‌است و نیز با نگاهی به مراکز ترجمه و شیوه آموزش برخی دانشگاه‌های معتبر، کوشش شده تا به روش تحلیلی ـ توصیفی و مطالعة کتابخانه‌ای، نقشة راه، اهداف، و راهکارهایی برای تدریس ترجمه در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی تبیین شود. این اهداف و راهکارها در دو سطح کوتاه‌مدت و بلندمدت ارائه شده‌است. در پایان، نتایجی مانند لزوم تغییر سرفصل‌های موجود و تدوین سرفصل‌های تمرین‌محور و دانشجومحور، کاربردی، و کارآفرین به دست آمده‌است.

الكلمات الرئيسية