طهران، بهجت آباد، شارع بزشک، شارع الشهيد الدکتور حسن عضدي، البناء رقم 76، الطابق 2، الغرفة رقم 224، الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وآدابها

نوع المستند : علمی - پژوهش

المؤلفون

1 جامعة بوعلي سينا بهمدان

2 جامعة لرستان

المستخلص

تدريس ترجمه يکي از مباحث مشکل‌آفرين براي مدرسان و دانشجويان زبان‌هاي خارجي، ازجمله رشته زبان و ادبيات عربي است. براي برطرف کردن اين مشکل و همچنين ساده کردن راه ورود دانشجويان اين رشته به بازار کار لازم است تخصص‌هاي موردنياز براي ورود به بازار کار در برنامه درسي گنجانده شود. در اين مقاله با توجه به تجربيات نويسندگان و مطالعاتي که در زمينة آموزش ترجمه انجام شده‌است و نيز با نگاهي به مراکز ترجمه و شيوه آموزش برخي دانشگاه‌هاي معتبر، کوشش شده تا به روش تحليلي ـ توصيفي و مطالعة کتابخانه‌اي، نقشة راه، اهداف، و راهکارهايي براي تدريس ترجمه در مقاطع کارشناسي و تحصيلات تکميلي تبيين شود. اين اهداف و راهکارها در دو سطح کوتاه‌مدت و بلندمدت ارائه شده‌است. در پايان، نتايجي مانند لزوم تغيير سرفصل‌هاي موجود و تدوين سرفصل‌هاي تمرين‌محور و دانشجومحور، کاربردي، و کارآفرين به دست آمده‌است.

الكلمات الرئيسية