مجله انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی از طریق سایت مجله به آدرس iaall.iranjournals.ir مقاله می پذیرد .

مجله انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی از طریق سایت مجله به آدرس
iaall.iranjournals.ir مقاله می پذیرد .