شماره53(زمستان1398) فصلنامه علمی _ پژوهشی انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، در سامانه مجله(http://iaall.iranjournals.ir )جهت استفاده همگان نمایه گردید.

شماره53(زمستان1398) فصلنامه علمی _ پژوهشی انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، در سامانه مجله(http://iaall.iranjournals.ir )جهت استفاده همگان نمایه گردید.

شماره53(زمستان1398) فصلنامه علمی _ پژوهشی انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، در سامانه مجله(http://iaall.iranjournals.ir )جهت استفاده همگان نمایه گردید.