مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی ، پس از تأسیس انجمن و اخذ مجوز رسمی از کمیسیون بررسی اعتبار نشریات علمی کشور ، از تاریخ 19/8/83 به چاپ و نشرمقالات علمی- پژوهشی مربوط به حوزه زبان و ادبیات عربی می پردازد. این مجله وابسته به انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی و زیر نظر هیأت مدیره و هیأت تحریریه محترم و براساس مقررات کمیسیون بررسی اعتبار نشریات علمی کشور فعالیت می کند و هرموضوعی که مربوط به حوزه زبان و ادبیات عربی باشد می تواند در قلمرو پژوهشی مجله جا بگیرد .

امید است همه اصحاب قلم با آگاهی از حیطه کاری مجله، هیأت تحریریه را در انتخاب و گزینش مقالات علمی پژوهشی یاری کنند تا درآینده بتواند نمایه ISI را نیز کسب کند .

قابل توجه نویسندگان محترم:

حجم مقالات ارسالی بدون در نظر گرفتن چکیده فارسی و انگلیسی(برای مقالات عربی) و بدون در نظر گرفتن چکیده های عربی و انگلیسی (برای مقالات فارسی) بین  5500تا 5800 واژه است. لذا متن اصلی مقاله از عنوان تا پایان فهرست منابع، ملاک و معیار است و همه نویسندگان باید به رعایت این تعداد از واژگان پایبند باشند.

العدد الحالي: المجلد 16، العدد 54، الربيع 2020، الصفحة 1-145