بالمؤلف

آ

ا

ب

ت

ج

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

ظ

  • ظهیری، شعله [1] دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران‌مرکز

ع

غ

ف

ق

ک

ل

م

ن

و

ه

A

  • arab، abbas [1] گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد

أ

پ

گ

ی