سورة «الرعد» به‌مثابه متن پنهان مجموعه داستان «الرعد» زکریا تامر

نوع المستند: علمی - پژوهش

المؤلفون

1 استاد

2 -

المستخلص

 
نظریه بینامتنیت در پی تبیین ارتباط، تأثیرپذیری، و گفت‌وگوی متون مختلف با یکدیگر است. این گفت‌و‌گو و تأثیرپذیری موجب پویایی متون ادبی می‌شود. زکریا تامر، نویسندة سوری، ازجمله نویسندگانی است که با استفاده از شگردهای خاص خود، به‌ویژه بهره‌گیری از ویژگی‌های بینامتنی، موقعیت انسان معاصر و بی‌هویتی وی را ترسیم می‌کند. در این پژوهش به روش تحلیلی ـ توصیفی، شیوه‌های خلاقانة مجموعة الرعد در استفاده از روابط بینامتنی با متون ادبی، تاریخی، و دینی به‌ویژه قرآن کریم بررسی شده‌است. به‌طورکلی می‌توان گفت تامر برای تبیین بحران‌های انسان معاصر از تمامی امکانات زبان و ظرفیت‌های میراث کهن به‌ویژه قرآن کریم بهره می‌گیرد. به‌گونه‌ای‌که هم عنوان این مجموعه داستان و هم مضامین آن، سورة «الرعد»و مفاهیم مطرح‌شده در آن را در ذهن مخاطب تداعی می‌کند.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية