دور اللغة العربیة فی انتقال الکلمات الفارسیة الی اللغات الاروبیة

المؤلفون

المستخلص

 اتّساع المفردات الفارسیة فی اللغات الاروبیة من الموضوعات التی یهتمّ بها علم الاشتقاق، منها : التطورات الدلالیة، التغییرات الصوتیة، کیفیة الانتقال، دور اللغات الوسطیة و مدی تاثیرها. هذا و یهمّنا دراسة الاخیر، لانّ کثیرا من هذة المفردات دخلت فی اللغات الاروبیة غیر مباشرهٍ. إذن دراسة دور اللغات الوسطیة فی هذا التحول تبین دور اللغة العربیة البارز و مدی تاثیر هذه اللغة فی تلک المفردات، حیث أخطا، فی کثیرٍ من الاحیان، أبرز القوامیس الاروبیة فی استخراج مصدر هذه المفردات الفارسیة المعربة و اعتبرها من المفردات الاصلیة فی اللغة العربیة ولم یشِر الی اصلها الفارسی. هذا و قد نتطرق فی هذا المقال الی عددٍ من هذه المفردات الفارسیة الدخیلة فی اللغات الاروبیة و دور اللغة العربیة الحاسم کَلُغة وسیطة الی جانب تبیین مدی هذا التاثیر مستفیداً عن المنهج التوصیفی و التحلیلی.

الكلمات الرئيسية


-    آذران،حسین(1382)، واژه های ایرانی در سویدی، چاپ اول، تهران، نشر بلخ

-    آقاگل زاده، فردوس و داوری، حسین(1384)، واژگان معرب فارسی در فرهنگ ریشه شناختی آکسفورد، پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره پنجم

-    امام شوشتری، سید محمد علی(1347)، فرهنگ واژه های فارسی در زبان عربی، چاپ اول، تهران، انتشارات انجمن آثار ملی

-    انوری، حسن(1382)، فرهنگ بزرگ سخن(8 جلد)، چاپ دوم، تهران،انتشارات سخن

-    تبریزی، محمد حسین بن خلف(1370)، برهان قاطع(5 جلد)، به اهتمام محمد معین، چاپ ششم، تهران، انتشارات امیرکبیر

-    جفری، آرتور(1372)، واژه های دخیل در قرآن مجید، ترجمه فریدون بدره ای، چاپ دوم، تهران، انتشارات توس

-    جوالقی، ابومنصور موهوب بن خضر(1361ق)، المعرب من الکلام العجمی، به تحقیق احمد محمد شاکر، قاهره

-    حسن دوست، محمد(1383)، فرهنگ ریشه شناختی زبان فارسی، چاپ اول، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی

-    حسینی، عبدالرشید ابن عبدالغفور(1337)، فرهنگ رشیدی به انضمام معربات رشیدی، به کوشش محمد عباسی، تهران، انتشارات بارانی

-    داوری،حسین(1384)، واژگان فارسی در زبان انگلیسی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس، گروه زبان شناسی

-    دهخدا، علی اکبر(1377)، لغت نامه، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران

-    رامپوری، غیاث الدین محمد(1363)، فرهنگ غیاث اللغات، به کوشش منصور ثروت، چاپ اول، تهران، انتشارات امیرکبیر

-    رمپیس، کریستیان(1368)، واژه های ایرانی در زبان آلمانی، ترجمه رضا مدنی، نامه فرهنگ ایرانی، دفتر سوم

-    سرکاراتی، بهمن(1377)، درباره فرهنگ ریشه شناختی زبان فارسی و ضرورت تدوین آن، نامه فرهنگستان، شماره سیزده

-    عطاردی، عزیزالله(1374)، اللغات الفارسیه المعربه فی تاج العروس، چاپ اول، تهران، نشر عطارد

-    گوشه گیر، علاالدین(1382)، واژه های دخیل فارسی در زبان فرانسه، پژوهشنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، شماره سی و هفتم

-    معلوف، اب لویس(1973)، المنجد، چاپ هفدهم، بیروت، دارالشرق

-    معین، محمد(1363)، فرهنگ فارسی معین، چاپ چهارم، تهران، انتشارات امیرکبیر

 

-        Barnart,R.K.(1999) Chambers Dictionary of Etymology,Chambers (CHD)

-        Bosley Woolf, H.(1998) Webster's New Collegiate Dictionary, Merriam Company (WCD)

-        Brown, L.(1993) The New Shorter Oxford Dictionary(2 vol), Clavendon Press (SOD)

-        Grove, P.B.(1986) Webster's Third International Dictionary(3 vol), Meriam Company, Massachusette (WTI)

-        Kleinder,S. (1997) The American Heritage Dictionary, Dell Publishing(AHD)

-        Onion, C.T.(2003) The Oxford Dictionary of English Etymology, Oxford Press(OED)

-        Partridge,E. (1991) Origins: An Etymological Dictionary of Modern English, Routledge(ORG)

-        Skeat,W.(1993) Concise Dictionary of English Etymology, Wordsworth Edition Ltd.(CDE)

-        Stein, M. J.(1998) Random House Webster's, Random House Group(RHW)

-        The Oxford English Dictionary (12 vols),(1978), Oxford Press(OXD)

-        www.ectaco.online.com

-        www.etymonline.com (ONE)