معرفی، نقد و بررسی کتاب «نصوص من الأدب الأندلسی»

نوع المستند: علمی - پژوهش

المؤلفون

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران

المستخلص

پیرامون تاریخ و ادبیات اندلس، کتاب‌های متعددی نگاشته شده که هر یک از آن آنها، از جهاتی درخور توجه و ارزیابی‌اند. با بررسی این آثار، می‌توان گفت که تعداد اندکی از آنها مناسب حال دانشجویان دانشگاه پیام نور است. کتاب «نصوص من الأدب الأندلسی» از علی‌باقر طاهری‌نیا و محمدمهدی مسبوق علی‌رغم وجود برخی اشکالات شکلی و محتوایی می‌تواند به عنوان منبع درسی رشتة زبان و ادبیات عربی در مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور مورد استفاده قرار گیرد. مقاله پیش‌رو بر آن است تا اثر مذکور را در دو بعد شکلی و محتوایی مورد ارزیابی قرار دهد و نقاط ضعف و قوت آن را تبیین نماید. از مهم‌ترین مزایای اثر مذکور می‌توان به اهتمام به حروف‌نگاری، صحافی، طرح روی جلد، مطابقت داشتن کامل درس‌ها با عنوان کتاب، واضح و سلیس بودن متن درس‌ها و مختصر بودن موضوع کتاب اشاره کرد. مهمترین معایب آن نیز عبارت‌اند از: توجه ناکافی به صفحه‌آرایی کتاب، ارجاع ندادن به منابعِ استفاده‌شده، نداشتن مقدمة خوب و خاتمة روشمند، استفاده نکردن از منابع فراوان و متنوع، ضعف تجزیه، تحلیل و نقد، نداشتن نوآوری و تولید علم به دلیل تکیه بر گردآوری و نقل به جای تحلیل و نقد اشاره کرد.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية


کتابنامه

1) عربی

شلبی، أحمد، ( 1974م)، کیف تکتب بحثاً أو رسالة، القاهرة: مکتبة النهضة المصریّة، الطبعة الثامنة.

صابرى، علی، (1384)،المنهج الصحیح فی کتابة البحث الأدبی، انتشارات شرح، چاپ اوّل.

ضیف، شوقی، (1972م) البحث الأدبی : طبیعته، مناهجه، أصوله، مصادره، القاهرة: دار المعارف.

طاهری‌نیا، علی‌باقر ومحمدمهدی مسبوق، (1389)، نصوص من الأدب الأندلسی، تهران: دانشگاه پیام نور.

مشکین فام، بتول، (1386)، البحث الأدبی؛ مناهجه ومصادره، تهران: انتشارات سمت، چاپ دوّم.

2) فارسی

امین مقدسی، ابوالحسن و عبدالوحید نویدی، ( 1392ش)، ترجمة، شرح و تحقیق اشعار جلد پنجم المجانی الحدیثة عن مجانی الاب شیخو: ادب اندلس، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.

 خاکى غلامرضا، (1386)، روش تحقیق : با رویکردى به پایان نامه نویسى، تهران: انتشارات بازتاب.

 دلاور، على، (1385ش)، روشهاى تحقیق در روان شناسى وعلوم تربیتى، تهران: انتشارات پیام نور.

 قرا مکلى، أحد فرامرز، (1385)، روش شناسی مطالعات دینى مشهد، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی، چاپ اول.

 نادرى، عزّت الله وسیف نراقى، مریم، (1372)، روشهاى تحقیق در علوم انسانى، انتشارات بدر.

مجلات

اسلامی، محسن، (1391ش)، «از مبانی نظری تا گام‌های عملی نقد کتاب»، ماهنامة جهان کتاب، سال هفدهم، شماره 6-8 (پیاپی 282)، آبان.

اکبری تبار، علی اکبر، (1391ش)، «مطالعه‌ای در باب فرآیند طراحی جلد کتاب؛ به همراه نتایج نظر سنجی در مورد طرح جلد کتاب‌های انتشار سورة مهر»، فصلنامه تحلیلی پژوهشی کتاب مهر، شماره پنجم، بهار.

بشیری، محمود، (1393ش)،«تحلیل و نقد کتاب ادبیات معاصر ایران (نثر)»، پژوهش‌نامة انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سال چهاردهم، شماره اول، بهار.