طهران، بهجت آباد، شارع بزشک، شارع الشهيد الدکتور حسن عضدي، البناء رقم 76، الطابق 2، الغرفة رقم 224، الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وآدابها

نوع المستند : علمی - پژوهش

المؤلف

استاديار گروه مترجمي زبان عربي دانشگاه دامغان

المستخلص

آمريکا به بهانة حملات تروريستي يازده سپتامبر 2001م. در بيست مارس 2003م. به عراق لشکر کشيد و آن سرزمين را به اشغال خود درآورد. بستاني اين تهاجم و اشغالگري را محکوم کرد و از دريچة ذهن زنانة خويش اشعاري با موضوع حملة آمريکا به عراق و پيامدهاي ناگوار آن سرود. او در اين اشعار، اغلب جوياي وضعيت‌هايي است که مورد حمايت همسرانه و مادرانه واقع مي‌شود تا از اين رهگذر، همدلي خود را با جنگ‌زدگان و ضديتش را با جنگ‌افروزي آمريکا در عراق اعلام کند. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد که بستاني تقابل‌هاي دوگانة جنسيتي بين زنان و مردان را هنگام روايت از جنگ جابه‌جا مي‌کند. بر همين اساس، زن عراقي را به صحنة جنگ مي‌آورد و اين زن از زاوية ديد اول‌شخص به روايت حوادث مي‌پردازد؛ از توانمندي‌ها و صفات ويژة زنانه در انعکاس رويدادهاي جنگ استفاده مي‌کند؛ در مواجهه با جنايات دشمن به او ناسزا مي‌گويد؛ نفرينش مي‌کند؛ شيون سرمي‌دهد و از چرايي ارتکاب جنايت مي‌پرسد. بنابراين روايت بستاني از جنگ، خط سيري عاطفي، غضبناک، نگران و پرسشگر دارد؛ از مرزها فاصله مي‌گيرد و توان خود را به جنگ شهرها و قربانيان غيرنظامي آن اختصاص مي‌دهد. اين در حالي است که روايت مردانه از جنگ در مرزها و ميان سربازان و اغلب به دور از خانواده‌ها شکل مي‌گيرد.
 

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

کتابنامه
کتاب‌ها
أ) عربی
الأعرجی، نازک (1997م)، صوت الأنثی (دراسات فی الکتابات النسویة العربیة)، ط1، دمشق: الأهالی.
برادة، محمد (1986م)، الفوضی والفعل المتغیر، ضمن کتاب (دراسات فی القصة العربیة)، ط1، بیروت: الأبحاث العربیة.
البستانی، بشری (2012م)، الأعمال الشعریة بشری البستانی، ط1، بیروت: العربیة. (أ).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (2012م)، خُماسیة المِحنَة، ط1، عمان: فضاءات. (ب).
بوطیب، عبد العالی (2006م)، الکتابة النسائیة، الذات والجسد، من کتاب الکتابة النسائیة، التخییل والتلقی، ط1، المغرب: اتحاد کتاب المغرب.
سمرین، رجا (1990م)، شعر المرأة العربیة المعاصر (1945-1970)، ط1، لبنان: الحداثة.
لحمیدانی، حمید (1993م)، کتابة المرأة من المونولوج إلی الحوار، ط1، العالمیة للکتاب.
مناصره، حسین (2002م)، المرأة وعلاقتها بالآخر فی الروایة العربیة الفلسطینیة، ط1، بیروت: الساقی.
ب) فارسی
بیسلی، کریس (1385ش)، چیستی فمینیسم (درآمدی بر نظریة فمینیستی)، ترجمة محمدرضا زمردی، چ1، تهران: روشنگران و مطالعات زنان.
جانیتی بلوتی، النا (1388ش)، اگر فرزند دختر دارید ... جامعه‌شناسی و روان‌شناسی شکل‌گیری شخصیت در دخترها، مترجم محمدجعفر پوینده، چ7، تهران: نی.
سیدمن، استیون (1386ش)، کشاکش آرا در جامعه‌شناسی، ترجمة هادی جلیلی، چ1، تهران: نی.
فاولر، راجر (1390ش)، زبان‌شناسی و رمان، ترجمة محمد غفاری، چ1، تهران: نی.
فتوحی، محمود (1391ش)، سبک‌شناسی نظریه‌ها، رویکردها و روش‌ها،چ1، تهران: سخن.
گری، جان (1378ش)، مردان مریخی زنان ونوسی، مترجمان لوئیز عندلیب و اشرف عدیلی، چ7، تهران: علم.
گرین، کیت و جیل لبیهان (1383ش)، درسنامة نظریه و نقد ادبی، سرمترجم حسین پاینده، چ1، تهران: روزنگار.
گولومبوک، سوزان و رابین فی‌وش (1377ش)، رشد جنسیت، ترجمة مهرناز شهرآرای، چ1، تهران: ققنوس.
محمدی اصل، عباس (1389ش)، جنسیت و زبان‌شناسی اجتماعی، چ1، تهران: گل‌آذین.
نرسیسیانس، امیلیا (1383ش)، مردم‌شناسی جنسیت، چ1، تهران: افکار و سازمان میراث فرهنگی کشور.
یعقوبی، علی (1393ش)، نظریه‌های مردانگی با تأکید بر رویکردهای جامعه‌شناختی، چ1، تهران: پژواک.
مقالات
أ) عربی
أحمد، محمد (2004م)، «الغزو الأمریکی - البریطانی للعراق عام 2003م. بحث فی الأسباب والنتائج»، مجلة جامعة دمشق، المجلد20، العدد(4+3): صص115-143.
حسین، ایاد محمد و عامر محمدحسین (2014م)، «الرقص الصوفی ورمزیة الحرکات الراقصة المولویة أنموذجا»، مرکز بابل للدراسات الإنسانیة، المجلد4، العدد(3): صص73-95.
المانع، سعاد (1977م)، «النقد النسوی فی الغرب وانعکاساته فی النقد العربی المعاصر»، المجلة العربیة للثقافة، العدد(32)، تونس: صص73-74.
ب) فارسی
ارباب، سپیده (1391ش)، «بررسی و طبقه‌بندی دشواژه‌های رایج فارسی در تداول عامه»، زبان‌شناسی تطبیقی، سال2، شمارة4، صص107-124.
پیش‌قدم، رضا و دیگران (1393)، «نگاهی جامعه‌شناختی به کنش گفتار نفرین: مقایسة زبان‌های فارسی و انگلیسی»، مطالعات زبان و ترجمه، شمارة2، صص45-71.
جوادی یگانه، محمدرضا و سیدمحمدعلی صحفی (1392)، «تحلیل روایت زنانه از جنگ، تحلیل انتقادی کتاب خاطرات دا»، نقد ادبی، سال6، شمارة21، صص85-110.
رضوانیان، قدسیه و سروناز ملک (1392)، «بررسی تأثیر جنسیت بر زبان زنان شاعر معاصر»، شعرپژوهی (بوستان ادب)، سال5، شمارة3، پیاپی17، صص45-70.
محمودی بختیاری، بهروز و مریم دهقانی (1392)، «رابطة زبان و جنسیت در رمان معاصر فارسی: بررسی شش رمان»، زن در فرهنگ و هنر، دورة5، شمارة4، صص543-556.
مکاتبه
مکاتبه با بشری البستانی از طریق ایمیل یاهو (02/04/2017م)، ساعت 16/06 به وقت تهران. (آ).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (06/11/2017م)، ساعت 37/21 به وقت تهران. (ب).
مصاحبه
مصاحبه با د. بشری البستانی (17 مه 2006م)، گروه زبان عربی، دانشکدة ادبیات، دانشگاه موصل، عراق.
کتابنامه لاتین
Beynon, J. (2002), Masculinities and culture, Buckingham: open University Press.
Fasold, Ralph W (1990), Sociolingustics of Language, England: Basil Blackwell Ltd.
Graddol, David and Joan Swann (1989), Gender Voices, Oxford, UK, New York, N.Y.: B. Blackwell.
Talbot, Mary M (2010), Language and Gender, London: Cambridge.
Thomas, Linda and Others (2004), Language Society and Power, Second Edition, London: Routledge.
Tiger, Lionel (1970), Men in groups, New York: Vintage books.
مقاله‌ها
Mazey, S. (2000), “Introduction: Integration gender-intellectual and real world mainstreaming”, In S. Mazey (Ed.), Women, Power and Public Policy in Europe. Special Issue. Journal of European Public Policy, 7(3): pp333-345.
Sonenschein, D. (1969), “The homosexual’s language”, The Journal of Sex Research, 5 (4): pp281-291.