المؤلف = فاطمه نعمتی
عدد المقالات: 1
1. بررسی تاریخی «ض» در زبان عربی و سیر تحول آوایی آن در زبان فارسی

المجلد 13، العدد 43، الخريف 1438، الصفحة 87-108

علی اصغر قهرمانی مقبل؛ فاطمه نعمتی