طهران، بهجت آباد، شارع بزشک، شارع الشهيد الدکتور حسن عضدي، البناء رقم 76، الطابق 2، الغرفة رقم 224، الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وآدابها

نوع المستند : علمی - پژوهش

المؤلفون

دانشگاه يزد

المستخلص

با شکست فلسطين در سال 1948م. ادبيات مقاومت اين سرزمين وارد مرحلة جديدي شد. عمر ابوريشه (1908-1990م)، شاعر مقاومت سوريه، ازجمله شاعراني است که حجم زيادي از شعر خود را در دفاع از فلسطين سروده و توجه ويژه‌اي به شهيد و شهادت داشته‌است. اين پژوهش با هدف بررسي ويژگي‌هاي شهيدان فلسطيني در شعر ابوريشه و نمادپردازي شاعر از شهيدان فلسطين با توجه به دو برهة زماني حساس از وضعيت کشور فلسطين يعني سال 1948م و 1967م انجام شده‌است و با روش توصيفي ـ تحليلي دريافته مي‌شود که در شعر ابوريشه شهيدان به خصال نيک انساني ازجمله حقير شمردن دنيا، حافظ مجد و عظمت وطن، ايثارگر و فداکار، روشن‌ضمير، آگاه به مسائل روزگار، و... آراسته‌اند. ابوريشه اين مفاهيم را بنا به مقتضيات زمانه و حوادث آن در سه نماد متفاوت از شهيدان ارائه مي‌کند: يکم: شهيد نماد جوان فلسطيني است که در راه برافراشته نگه‌داشتن پرچم استقلال فلسطين به شهادت مي‌رسد؛ دوم: شهيد نماد رهبر و پيشواي جامعه است که دوشادوش مردم فلسطين با دشمن مي‌جنگد و به شهادت مي‌رسد؛ سوم: شهيد نماد هر فلسطيني است که هرگز از قدرت دشمن نمي‌هراسد و شيفتة دلسوزي، ترحم، مهر و محبت ظاهري و... او نمي‌شود و با وي مقابله مي‌کند تا به شهادت مي‌رسد.

الكلمات الرئيسية