طهران، بهجت آباد، شارع بزشک، شارع الشهيد الدکتور حسن عضدي، البناء رقم 76، الطابق 2، الغرفة رقم 224، الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وآدابها

نوع المستند : علمی - پژوهش

المؤلفون

1 قسم اللغة العربية ، کلية اللغات ، جامعة يزد ، يزد ، إيران

2 دانشگاه يزد

3 دانشگا يزد

المستخلص

تأثير استعمار بر ساختار جامعة الجزاير در رمان «غداً يوم جديد» اثر عبدالحميد بن هدوقه با تکيه بر آراء فرانتس فانون

چکيده:
ابتداي عصر معاصر براي بيشتر کشورهاي عربي دورة حساسي بود. اين کشورها هنوز از استبداد دولت عثماني جدا نشده به استعمار کشورهاي اروپايي دچار شدند يا به نحوي تحت‌الحماية آنها قرار گرفتند. الجزاير از کشورهايي است که توسط فرانسه به اشغال درآمد. استعمار فرانسه با تکيه بر برتري نظامي در اين سرزمين قدم گذاشته، در راستاي محو هويت آن، تغييرات عمده‌اي را در ساختار اين جامعه ايجاد کرد. در مقابل، اقشار روشن‌فکر، انديشمندان و اديبان نيز با سلاح قلم خود به اين تغييرات واکنش نشان ‌دادند. «عبدالحميد بن‌ هدوقه» رمان‌نويس الجزايري، عرصه‌هاي مورد نظر استعمار جهت ايجاد تغيير را در آثار خود انعکاس داده است. اين پژوهش با تکيه بر روش توصيفي-تحليلي، در پي پاسخ‌گويي به اين موضوع است که مهم‌ترين مؤلفه‌هاي تغيير ساختار جامعه در رمان «غداً يوم جديد»، بر اساس نظرية فرانتس‌فانون کدام است و نويسنده چه راهکاري براي مقابله با اقدامات استعمارگران ارائه‌داده‌است. پژوهش حاضر به ‌اين نتيجه رسيده که تغييرات ساختاري در ايجاد طبقۀ وابسته به استعمار، ايجاد تودة تهي‌دست اجتماعي، تغيير در نهادهاي اجتماعي به ويژه خانواده و فرهنگ ظاهر شده‌است. راهکار بن ‌هدوقه برقراري حکومت جمهوري متشکل از احزاب، بهره‌‌مندشدن از ايدة روشنفکران، اعطاي حقوق فردي و اجتماعي به زنان و بازگشت به فرهنگ بومي و اصالت خويشتن است.

کليدواژه: ساختار جامعه، استعمار فرانسه، عبدالحميد بن هدوقه، رمان «غداً يوم جديد»، فرانتس فانون.

الكلمات الرئيسية