معانی «که» فی اللغة الفارسیة و ما یعادلها فی العربیة

المؤلف

المستخلص

اللّغه الفارسیة العذبة و التی تصون ثقافتنا تعتبر من ارقی لغات العالم.
فللتعرف الی الادب الفارسی یجدر أن یتعلم الناطقون بها و ذووالرغبات فیها، ظرائفها التی رکبت الفاظها وسیاقات جملها و تراکیبها،حتی یصطادوا درراً و لآلی‌ءَ من بحرها الزاخر.
لا تَخلوکل لغة من الظواهر اللغویة. اللغة الفارسیة شانها فی ذلک شأن سائر اللغات فی العالم. الاشتراک اللفظی احد تلک الظواهر، لایمکن انکار وجودها فی الفارسیة. ففی المقال هذا، ننظر إلی اشکال «که» واستعمالاته و دلالاته و معانیه التی تتصور له حسب السیاق و الترکیب و إلی ما یعادلها فی العربیة حیث یصحّ نقلها إلی العربیة.

الكلمات الرئيسية


1-   ابن هشام (ابوعبدالله جمال الدین بن یوسف) مغنی اللبیب، بی چا، بی نا، تبریز، 1312ش

2-   البستانی، فؤاد افرام، المجانی الحدیثة. الطبعة الاولی، دارالفقه للطباعة والنشر، قم، 1425هـ ق/1383هـ ش

3-   بهمنیار، احمد، الابنیة عن حقائق الاودیة. بی چا، بی نا، تهران، 1341 هـ ش

4-   بیهقی، ابوالفضل محمد بن حسین، تاریخ بیهقی، محقق دکتر غنی، بی چا، بی نا، تهران، 1324 هـ ش

5-   پنج استاد، دستور زبان فارسی، چاپ 5، تهران، انتشارات فردوسی، 1380ش.

6-   حافظ،الشیرازی، خواجه شمس الدین محمد، غزلیات، ط2،لوح محفوظ، تهران، 1381هـ ش.

7-   دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه، تهران، 1325-1360 ش

8-   سپهری، سهراب، صدای پای آب.

9-   سعدی، مصلح بن عبد الله، بوستان، چاپ9، پیام محراب، تهران، 1380هـ ش

10-           سعدی، مصلح بن عبد الله، غزلیات، چاپ2، گنجینه، تهران 1381هـ ش

11-           سعدی، مصلح بن عبد الله، گلستان، چاپ1، خجسته، تهران، 1381هـ ش

12-           السیوطی، جلال الدین، المزهر فی علوم اللغة، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، دون رقم الطبع، القاهرة، 1958م

13-           الشواربی، ابراهیم، اغانی شیراز، الطبعة الاولی، المشرق للثقافة و النشر، طهران، 1383هـ ش

14-           شاملو، احمد. مجموعه آثار، چاپ2، انتشارات نگاه، تهران،1380 هـ.ش

15-           عطار نیشابوری، شیخ فریدالدین، تذکرة الاولیاء، بی چا، بی نا، تهران، 1341 هـ ش

16-           عنصر المعالی، کیکاوس، قابوس‌نامه، چاپ11، علمی فرهنگی تهران، 1380هـ ش

17-           غزالی، ابوحامدمحمد، کیمیای سعادت، بی چا، بی نا، تهران، 1319ش

18-           غزالی، ابوحامدمحمد، نصیحة الملوک، بی چا، بی نا، تهران، 1315 -1317هـ ش

19-           فردوسی، ابوالقاسم، شاهنامه، بی چا،بی نا، تهران، 1313هـ ش

20-           ملک‌الشعراء، محمدتقی بهار، تاریخ بلعمی، بی چا، بی نا، تهران، 1341ش

21-           ملک‌الشعراء، محمدتقی بهار، بی چا،بی نا، تاریخ سیستان، تهران، 1314ش

22-           المیبدی، ابوالفضل رشیدالدین، کشف الاسرار وعدة الابرار، علی اصغر حکمت، بی چا، بی نا، تهران، 1361 هـ ش

23-           ناصرخسرو، دیوان، تصحیح مجتبی مینویی، بی چا، بی نا، تهران، 1353هـ ش

24-           جفی اسداللهی، سعید:که ومعادلهای آن در زبان عربی، فصلنامه ترجمه، شماره 1، جهاد دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی، بهار1365هـ ش

25-           نظامی، هفت‌پیکر، بی چا، بی نا، تهران، 1315ش