طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

نوع المستند : علمی - پژوهش

المؤلفون

1 دانشيار

2 دانش آموخته زبان و ادبیات عربی

المستخلص

روایت، توالی رویدادهایی است که به شکل غیرتصادفی و با پیوندی سببی و زمانی به هم اتصال یافته اند. هر روایت داستانی از عناصری از جمله راوی و کانون‌شدگی تشکیل می‌شود. کانون‌شدگی که پیش از این در زاویه دید و راوی خلط می‌شد، بوسیله ژرار ژنت فرانسوی به عنوان عنصری مستقل در کنار عنصر راوی مورد بررسی علمی قرار گرفت و این امر اسقبال نویسندگان و پژوهشگران را در پی داشت. هدیه حسین(1956میلادی-تاکنون) نویسندة معاصر عراقی است که محور و موضوع بسیاری از رمان‌های او، مسائل اجتماعی با رویکردی سیاسی می‌باشد.او با استفاده از انواع راوی و کانون‌گری‌ها در رمان‌های خود، توانست حوادث مختلف اجتماعی عراق را در بسترهای زمانی متفاوت به عرضه نمایش بگذارد. "ریام و کفی" از جمله رمان‌های اوست که در آن از انواع کانون‌شدگی‌ و شیوه‌های مختلف روایتگری استفاده کرده و همین امر باعث شد تا مبنای این پژوهش قرار گیرد. جستار حاضر با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی سعی دارد تا بر اساس نظریة ژرار ژنت، راوی و کانون‌شدگی این رمان را‌ مورد بررسی قرار دهد. این بررسی نشان می‌دهد که در این رمان، غالباً به حوادث رمان از چشم‌انداز درونیِ راوی-کانون‌گر نگریسته‌شده و کمتر به دیگر کانون‌گرها مجال حضور داده می‌شود؛‌ ولی با این حال نگرش شخصیت مادر، کانون توجه راوی_کانون‌گر است. نویسنده در این رمان از تنوع راوی بهره برده است؛ در واقع راوی یک نفر اما در عین حال نوع روایتگری ترکیبی از روایت اول شخص و سوم شخص است که به سه صورت روایت می‌شود.

الكلمات الرئيسية

عنوان المقالة [فارسی]

واکاوی روایت‌شناختی رمان «ریام و کفی» از هدیه حسین (مطالعة موردی کانون‌شدگی و راوی)

المؤلفون [فارسی]

  • معصومه شبستری 1
  • سعیده جلالی فرد 2

1 گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه تهران

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

المستخلص [فارسی]

Hadiya Hussein (1956) is an Iraqi writer and one of Iraq's contemporary novelists who has works in various literary fields such as poetry, fiction, novels and criticism. In her novels, she has been able to use new methods of narratology in using, Focalization, narrator." Riyam wa-Kafa" is one of his novels . This descriptive-analytical study seeks to investigate the two components mentioned in this novel. This study shows that the author in this novel, in addition to using different types of focalization, has also benefited from the variety of narrators. In Riam and Kafi's novel, the narrator is one person, but at the same time, the type of narration is a combination of first-person and third-person narration, which is narrated in three ways: : 1- Inside the story- Inside the event- First person ( Hero), 2- Inside the story- Outside the event- First person (Observer) 3- Inside the story-Third person.