حیات فردی و علمی نجم الائمه در آیینه پژوهش و نقد

المؤلفون

المستخلص

این مقاله بر آن است تا از طریق تحقیق و تفحص در منابع و ماخذ، صدف غربت از حیات فردی و علمی رضی الدین استرآبادی، نجم الائمه، شکافته، غبار فراموشی از چهره این اندیشمند بزرگ بزداید و گامی هر چند کوتاه در نمایاندن سیمای واقعی او بردارد. در این راستا ضمن پژوهش در مطالب ارایه شده درباره حیات فردی نجم الائمه که اغلب به دوران پس از هجرت و مهجر او مربوط می شود، به بررسی علل ناشناخته ماندن سیمای وی، اقدام نموده، سپس با پژوهش در آثار به جای مانده از این اندیشمند، بویژه شرح کافیه، در حد امکان چهره علمی او را در معرض دید خوانندگان قرار می دهیم و در کنار آن به بیان و نقد پاره ای از مطالب خلاف واقع درباره آثار این ادیب می پردازیم.

الكلمات الرئيسية