طهران، بهجت آباد، شارع بزشک، شارع الشهيد الدکتور حسن عضدي، البناء رقم 76، الطابق 2، الغرفة رقم 224، الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وآدابها

المؤلفون

المستخلص

اين مقاله بر آن است تا از طريق تحقيق و تفحص در منابع و ماخذ، صدف غربت از حيات فردي و علمي رضي الدين استرآبادي، نجم الائمه، شکافته، غبار فراموشي از چهره اين انديشمند بزرگ بزدايد و گامي هر چند کوتاه در نماياندن سيماي واقعي او بردارد. در اين راستا ضمن پژوهش در مطالب ارايه شده درباره حيات فردي نجم الائمه که اغلب به دوران پس از هجرت و مهجر او مربوط مي شود، به بررسي علل ناشناخته ماندن سيماي وي، اقدام نموده، سپس با پژوهش در آثار به جاي مانده از اين انديشمند، بويژه شرح کافيه، در حد امکان چهره علمي او را در معرض ديد خوانندگان قرار مي دهيم و در کنار آن به بيان و نقد پاره اي از مطالب خلاف واقع درباره آثار اين اديب مي پردازيم.

الكلمات الرئيسية