طهران، بهجت آباد، شارع بزشک، شارع الشهید الدکتور حسن عضدی، البناء رقم 76، الطابق 2، الغرفة رقم 224، الجمعیة العلمیة الإیرانیة للغة العربیة وآدابها
1. الجرّ علی الجوتر بین الفرض و القبول

مرتضی الیروانی النجفی

المجلد 2، العدد 6 ، الصيف 1427، الصفحة 1-20

المستخلص
  الجرّ علی الجوار أحد المواضیع النحویة التی ذکرت استطراداً فی بعض الکتب عند الحدیث عن النعت أو إعراب بیت أو تفسیر آیة. و قلّما ذکر مسقلاً تحت عنوان الجر علی الجوار. و قد اختلفت آراء العلماء فی استعمال العرب له وورودة فی القرآن الکریم بین مؤید و معارض. و قد اشترط بعضهم الستعماله شروطاً استخصلت من کلام العلماء. و یلاحظ اتفاق القائلین باستعماله ...  أكثر

2. تطوّر علم الأصوات فی ضوء الدراسات القرآنیة

تورج زینی وند؛ نصرالله شاملی

المجلد 2، العدد 6 ، الصيف 1427، الصفحة 39-60

المستخلص
  انّ التعلیمات القرآنیة أثراً فعّالاً واضحاً فی تطوّر العلوم المختلفة عند المسلمین إلی الحد الذی نستطیع أن نقول إنه مهّد البدایة الحقیقیة لتنمیة هذه العلوم بینهم. و لم یکن للعرب قبل نزول القرآن الکریم علم مسمیّ ب «علم الأصوات» و جاء فجر الإسلام فصار هذا فی ظلال القرآن و بجهود الغویین و الصرفیین و البلاغیین علماً غنیاً خصباً ...  أكثر

3. المعاییذ المدح دراسة و نقد فی ضوء الأدب الإسلامی الملتزم

سید حیدر فرع الشیرازی

المجلد 2، العدد 6 ، الصيف 1427، الصفحة 21-38

المستخلص
  إنه لا بد للشاعر الملتزم الهادف فی شعره و للناقد البضیر أن یعتمد إلی جانب الفنون القظیة علی أصول بینة دینیة کمعاییر فی ثمانیة أصول، نحو: الاختصار و التفضیل، المغابیة و المواجهة، التقیید و الإرسال، المفاضلة، الإحالة و الغو، التعمیم و التخصیص، الصدق و الکذب و النیة الخالصة. وقمنا بمناقشة کل منها حسب المبادیء الدینیة.  أكثر

4. مقارنة بین المسرحیتین مجنون ولیلی و رومیو و جولییت

حسین میرزائی نیا؛ سهیلا بزرکی

المجلد 2، العدد 6 ، الصيف 1427، الصفحة 61-80

المستخلص
  شکسبیر و شوقی یعدّان من أشهر ال شعراء؛ فهما نالبان لحاضارتین عظمتین، و قبل أیّ انتساب إلی قومٍ أو شعبٍ فهما ینتسبان للأسرة الإنسانیة. فکلامها یرسان لنا صوراً من الآداب و العادات و التقالید و الخصائص الإنسانیة لقومها و لشعبهما، و کلاهما یراجعان فی مسرحیتهما القصص التاریخیة و الأساطیر، و یدخلان فی عالم الخیال و العشق و الأرواح. و هذا ...  أكثر

5. تاثیر راهبردهای یادگیری زبان دوم بر فرآیند یادگیری زبان عربی

طاهره اختری

المجلد 2، العدد 6 ، الصيف 1427، الصفحة 81-98

المستخلص
  تحقیق حاضر به بررسی رابطه راهبردهای یادگیری زبان دوم و فراگیری زبان عربی پرداخته و نقش رشته تحصیلی و جنسیت را در کاربرد این راهبردها مشخص نموده است. به این منظور، نخست از حدود 900 نفر از دانشجویان کارشناسی (ورودی 84-82) رشته های فلسفه و زبان و ادبیات عربی دانشگاههای تهران، الزهرا علامه طباطبایی، شاهد و امام صادق، تعداد 285 نفر به طور تصادفی ...  أكثر

6. حیات فردی و علمی نجم الائمه در آیینه پژوهش و نقد

محمد فاضلی؛ وصال میمندی

المجلد 2، العدد 6 ، الصيف 1427، الصفحة 99-121

المستخلص
  این مقاله بر آن است تا از طریق تحقیق و تفحص در منابع و ماخذ، صدف غربت از حیات فردی و علمی رضی الدین استرآبادی، نجم الائمه، شکافته، غبار فراموشی از چهره این اندیشمند بزرگ بزداید و گامی هر چند کوتاه در نمایاندن سیمای واقعی او بردارد. در این راستا ضمن پژوهش در مطالب ارایه شده درباره حیات فردی نجم الائمه که اغلب به دوران پس از هجرت و مهجر ...  أكثر

7. تحلیل ساختاری و محتوایی اشعار منثور امین الریحانی
المجلد 2، العدد 6 ، الصيف 1427، الصفحة 121-145

المستخلص
  جریان نوگرایی در ادبیات معاصر عربی از شاخه مهجر شمالی، انواع ادبی جدیدی را به بار نشاند که هر کدام به نوبه خود در رویکرد نوگرایانه ادبیات معاصر عربی، تاثیری چشمگیر داشته، زمینه را برای ظهور انواعی جدیدتر بعد از خود هموار نمود. ظهور امین الریحانی ادیب متعهد و آزاد اندیش لبنانی نیز گونه ای تازه از شعر را که به سوی بی وزنی ره می سپارد، ...  أكثر

8. بررسی ساختار جمله عربی با تکیه بر دو روش توصیفی و گشتاری

مهین حاجی زاده

المجلد 2، العدد 6 ، الصيف 1427، الصفحة 147-171

المستخلص
  بان عربی به عنوان شاخه ای از زبانهای سامی، نوعی نظام وزنی (متریک) است که با زبانهای هموندی هند و اروپایی متفاوت به نظر می رسد. نحویان قدیم و جدید، اصول و معیارهایی درباره جمله در زبان عربی ارایه کرده اند. برخی معاصران کوشیده اند جایگزین های نظری و کاربردی برای اصول نحویان قدیم عرب در بررسی جملات اسمیه و فعلیه قرار دهند. این نوشتار تلاشهای ...  أكثر