شوقی ضیف، نگاهی نو به میراث ادب عربی

المؤلف

المستخلص

دکتر شوقی ضیف، چهره نام آشنای استادان و دانشجویان ادبیات عربی در سطح جهان، در طول نزدیک به یک سده عمر خویش، پژوهش های فراوانی در ادبیات عربی و علوم اسلامی انجام داده که حاصل آن بیش از پنجاه مقاله و کتاب است. وی با پژوهش در قرآن کریم و منابع کهن ادبیات عربی، اطلاعات وسیعی به مخاطبان خود عرضه کرد و هر تلاشی در این عرصه گسترده را نیازمند مطالعه آثار خویش ساخت که البته بررسی دقیق این آثار می تواند بسیاری از نظریات وی را به چالش کشد. در بخش نخست نوشتار حاضر، عوامل موثر در تکوین این شخصیت علمی تاثیرگذار بر روند جریان ادبیات عربی به شیوه ای توصیفی - تاریخی بررسی شده است. بخش دوم شامل بررسی اجمالی سبک نوشتاری و شیوه های نگارش شوقی ضعیف است و با روش تحلیلی - استنباطی به دسته بندی نقدهای متنوع از آثار این شخصیت می پردازد. این بخش با برداشت ها و نقدهای شخصی نگارنده حاوی مطالب جدیدی در این باره است.

الكلمات الرئيسية