طهران، بهجت آباد، شارع بزشک، شارع الشهيد الدکتور حسن عضدي، البناء رقم 76، الطابق 2، الغرفة رقم 224، الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وآدابها

المؤلفون

المستخلص

حرکت هاي بزرگ تاريخي بيش از هر چيز مديون شخصيت هاي برجسته اي است که با نفوذ خود بر افکار و انديشه ملت ها تحولات عميقي را در جامعه بشري ايجاد کرده اند. از جمله اين شخصيت ها امام خميني بود که رفتار خويش نام و ياد پيامبران و امامان مصلح را در ذهن ها زنده کرد. او حسين زمان ما بود و ويژگي هاي برجسته ايشان در شعر معاصر عرب منعکس شده است. امام مردي آزاده و شهادت طلبي ايشان توسط عدنان مصطفي العمراني، شاعر عرب، به تصوير کشيده شده است. آزادگي و بت شکني امام نيز مورد توجه علي مرتضي الامين، شاعر لبناني، و صالح عظيمه، شاعر سوري، قرار گرفته است. امام خميني حقيقت دين را به شکلي که رسول خدا و اهل بيت مطرح کرده بودند ارايه کرد و اين تفسير، تازه به نظر مي رسد. از اين رو برخي شاعران عرب او را زنده کننده دين ناميدند.