سیمای امام خمینی در شعر معاصر عرب

المؤلفون

المستخلص

حرکت های بزرگ تاریخی بیش از هر چیز مدیون شخصیت های برجسته ای است که با نفوذ خود بر افکار و اندیشه ملت ها تحولات عمیقی را در جامعه بشری ایجاد کرده اند. از جمله این شخصیت ها امام خمینی بود که رفتار خویش نام و یاد پیامبران و امامان مصلح را در ذهن ها زنده کرد. او حسین زمان ما بود و ویژگی های برجسته ایشان در شعر معاصر عرب منعکس شده است. امام مردی آزاده و شهادت طلبی ایشان توسط عدنان مصطفی العمرانی، شاعر عرب، به تصویر کشیده شده است. آزادگی و بت شکنی امام نیز مورد توجه علی مرتضی الامین، شاعر لبنانی، و صالح عظیمه، شاعر سوری، قرار گرفته است. امام خمینی حقیقت دین را به شکلی که رسول خدا و اهل بیت مطرح کرده بودند ارایه کرد و این تفسیر، تازه به نظر می رسد. از این رو برخی شاعران عرب او را زنده کننده دین نامیدند.