طهران، بهجت آباد، شارع بزشک، شارع الشهيد الدکتور حسن عضدي، البناء رقم 76، الطابق 2، الغرفة رقم 224، الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وآدابها

المؤلفون

المستخلص

با نگاهي در واژگان زبان عربي در مي يابيم که گروهي از واژگان توانسته اند پهنه بسيار وسيعي را از آن خود کرده و دامنه گسترده تري بيابند در حالي که دسته اي ديگر از چنين بالندگي و بسطي برخوردار نشده اند. بنابراين بدون شک عواملي ديگر در اين روند تاثير گذاشته و مجال را براي بروز و گسترش اين واژگان فراهم آورده اند. يک دسته از اين قبيل واژگان که پهنه وسيعي را در زبان عربي در برگرفته اند، واژگاني هستند که بيانگر مفهوم «انقطاع و انفصال» اند. فرض مي رود که خشونت زندگي باديه، طبيعت خشک دشت هاي سوزان، عداوت و درگيري ها و انتقام جويي ها و نهب و غارت هاي متقابل از سوي قبايل متخاصم، زندگي به شيوه چادرنشيني و دسترسي نداشتن به منابع طبيعي کافي در نتيجه کوچيدن هاي پايان ناپذير در به وجود آوردن طيف وسيعي از واژگان دال بر «انقطاع و انفصال» و مفاهيمي از اين دست بي تاثير نبوده اند. به هر حال، علل و دلايل هر چه که باشد، واقعيت اين است که مفهوم انقطاع و انفصال در واژگان و تعابير عربي به گونه گسترده اي مجال بروز يافته که در اين پژوهش به طور تفصيل به تصوير کشيده شده است.