غنای زبان عربی و مفهوم انقطاع

المؤلفون

المستخلص

با نگاهی در واژگان زبان عربی در می یابیم که گروهی از واژگان توانسته اند پهنه بسیار وسیعی را از آن خود کرده و دامنه گسترده تری بیابند در حالی که دسته ای دیگر از چنین بالندگی و بسطی برخوردار نشده اند. بنابراین بدون شک عواملی دیگر در این روند تاثیر گذاشته و مجال را برای بروز و گسترش این واژگان فراهم آورده اند. یک دسته از این قبیل واژگان که پهنه وسیعی را در زبان عربی در برگرفته اند، واژگانی هستند که بیانگر مفهوم «انقطاع و انفصال» اند. فرض می رود که خشونت زندگی بادیه، طبیعت خشک دشت های سوزان، عداوت و درگیری ها و انتقام جویی ها و نهب و غارت های متقابل از سوی قبایل متخاصم، زندگی به شیوه چادرنشینی و دسترسی نداشتن به منابع طبیعی کافی در نتیجه کوچیدن های پایان ناپذیر در به وجود آوردن طیف وسیعی از واژگان دال بر «انقطاع و انفصال» و مفاهیمی از این دست بی تاثیر نبوده اند. به هر حال، علل و دلایل هر چه که باشد، واقعیت این است که مفهوم انقطاع و انفصال در واژگان و تعابیر عربی به گونه گسترده ای مجال بروز یافته که در این پژوهش به طور تفصیل به تصویر کشیده شده است.