سلیمان و مسح اسبان (نگاهی به زیباییشناسی صنعت لف و نشر در نمونهای از قرآن کریم)

نوع المستند: علمی - پژوهش

المؤلف

دانشگاه کردستان

المستخلص

چکیده در آیات 30 تا 33 سور‌ه‌ی «ص» ماجرای عرضه کردن اسبان تیزرو و چابک بر حضرت سلیمان (ع) آمده است. در آیه‌ی 31 از دو صفت "صافنات" و "جیاد" سخن به میان می‌آید که مفسران در بیان معنی این دو، نظرات گوناگون دارند. آیه‌ی 33 هم به مسح کردن ساق‌ها و گردن‌های اسبان توسط سلیمان اشاره می‌کند. به نظر نویسنده‌ی این مقاله، میان دو آیه‌ی 31 و 33 ارتباط لطیفی است؛ این، ارتباط لف و نشر مرتبی است که دو کلمه‌ی "صافنات" و "جیاد" در آیه‌ی 31 و دو کلمه‌ی "سوق" و"أعناق" در آیه‌ی 33 آن را پدید آورده‌اند. این آرایه بدیعی، علاوه بر زیبایی خاص خود، به معنا و جان کلام هم جمال دیگری بخشیده است. زیبایی این آرایه را در ارتباط با شکل خاصی از تفسیر قرآن می‌توان تحلیل کرد

الكلمات الرئيسية