بررسی و تحلیل عنصر درونمایه در رمان «الطریق الطویل» اثر نجیب الکیلانی

المؤلفون

دانشگاه بوعلی سینا همدان

المستخلص

چکیده  رمان، یکی از انواع داستان است که در دوره‌ی معاصر، یکی از ابزارهای مناسب برایبه تصویر کشیدن مسائل و مشکلات زندگی بشر و بیان افکار، عقاید و اندیشه‌ها محسوب می‌شود. این فن، اجزا و عناصر گوناگونی دارد که‌هر یک دارای نقش و اهمیت خاصی در ساختار هنری آن هستند. عنصر درونمایه، که گاه از آن به فکر اصلی یا مضمون یا پیام داستان تعبیر می‌شود، یکی از عناصر اساسی داستان است. این عنصر، عبارت است از: دیدگاه و جهت‌گیری نویسنده، نسبت به موضوع داستان که مانند رشته‌ای در خلال اثر کشیده شده و ضمن ایجاد وحدت و هماهنگی، اجزا و عناصر داستان را به یکدیگر پیوند می‌دهد. نویسنده، این عنصر را به‌طور صریح یا غیرصریح به‌کار گرفته و فکر و اندیشه‌ی خود را از طریق آن به خواننده القا می‌کند. خواننده نیز می‌تواند به وسیله‌ی سرنخ‌های معینی آن را از لابه‌لای اجزا داستان، کشف کند و به فکر و اندیشه‌ی نویسنده پی ببرد. در پژوهش حاضر، عنصر درونمایه در رمان «الطریق الطویل» اثر نجیب الکیلانی، نویسنده‌ی برجسته‌ی معاصر مصری، نقد و بررسی شده است. نویسنده در رمان مذکور به منظور طرح درونمایه از روش غیرصریح، بهره جسته و آن را در افکار و تخیلات شخصیت‌های رمان گنجانده است. طبق بررسی‌های به‌عمل آمده، برای کشف درونمایه در این رمان ده سرنخ وجود دارد که با دقت و تأمل می‌توان این عنصر را از طریق آن‌ها استخراج کرد. بر همین اساس، استنباط می‌شود که رمان یادشده به دلیل برخورداری از عنصر درونمایه، رمانی تحلیلی و هدفدار است و نویسنده با خلاقیت و مهارت توانسته‌ایده و عقیده‌ی خود را به مخاطب عرضه کند

الكلمات الرئيسية