طهران، بهجت آباد، شارع بزشک، شارع الشهيد الدکتور حسن عضدي، البناء رقم 76، الطابق 2، الغرفة رقم 224، الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وآدابها

نوع المستند : علمی - پژوهش

المؤلفون

1 استاديار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه شيراز

2 دانشيار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه شيراز

المستخلص

دانش، مهارت، و نگرش سه موضوع اساسي در گسترش کارآفريني است. اين سه موضوع نقش فراواني در توسعة کارآفريني در رشته‌هاي غير علوم انساني داشته‌اند، اما در علوم انساني نياز به بازنگري اساسي دارند. در رشتة زبان و ادبيات عربي نيز بايد دانش کارآفريني، مهارت آن و نيز نگرش استادان و دانشجويان مورد بازنگري اساسي قرار گيرد. اين پژوهش پس از آسيب‌شناسي حوزة کسب‌وکار رشتة زبان و ادبيات عربي، در پي يافتن راهکاري براي به فعل رساندن توان کسب‌وکار در اين رشته انجام شد و در نهايت منجر به تشکيل هستة کارآفريني در بخش زبان و ادبيات عربي دانشگاه شيراز گرديد. هسته کارآفريني دانشگاه شيراز در سال 1389 به صورت آزمايشي تشکيل شد و دستورالعمل اجرايي آن تدوين گرديد. اين تجربه نشان داد براي فعال کردن کارآفريني در اين رشته مي‌بايست در سرفصل‌هاي درسي به اين موضوع توجه شود و نيز نگرش دانشجويان و استادان به مسئله تغيير کند تا زمينة ايجاد کسب‌وکارهاي جديد فراهم گردد.

الكلمات الرئيسية

کتابنامه

الف) عربی

بیاری، سعید؛ حسین منفرد؛ سید محمدهاشمی (1390)، دانستنی‌های کارآفرینی، چ1، شیراز: تخت جمشید.

حسینی، سید نبی‌الله (1388)، کارآفرینی مهارت‌های ایجاد اشتغال، چ1، تهران: مبنای خرد.

هنرجویی، ژینوس (1390)، کارآفرینی چیست؟ کارآفرین کیست؟ ، تهران: آوای ظهور.

ب) مقالات

عربی

فکری، مسعود (1395)، «الفرص المهنیة المتاحة لخرّیجی أقسام اللغة العربیة وضرورة الانسیاق التعلیمی لمتطلباتها»، مجلة الجمعیة الإیرانیة للغة العربیة وآدابها، العدد 38، ص230-215.

فارسی

بغدادی، مصطفی؛ مرضیه شاوردی (1391)، «تجاری‌سازی موفق فناوری با رویکرد تیمی»، فصلنامة تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، سال نهم، شماره33، ص 45-37.

صفری، سعید؛ مهدی سمیع‌زاده (1391)، «نیازسنجی آموزش دانش و مهارت کارآفرینی در رشته‌های علوم انسانی»، نشریه علمی‌پژوهشی آموزش، سال هفتم، جلد7، شماره1، پاییز 1391، ص 79-66.

صیادی‌نژاد، روح‌الله؛ امیرحسین عبدلی (1395)، «ظرفیت‌ها، راهکارها و اصول کارآفرینی و تجاری‌سازی در رشتة زبان و ادبیات عربی»، مجلة انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، شمارة 38، ص 248-231.

عسکری، صادق؛ فاطمه علیان (1395)، «گردشگری درمانی گزینه‌ای برای اشتغال دانش‌آموختگان رشتة زبان عربی»، مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، شمارة 38، ص 264-249.

قرئلی، هدا؛ ماجد نجاریان (1394)، «نقش زبان عربی در بهبود گردشگری سلامت در ایران»، مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، شمارة 37، ص 228-213.

کیانی، حسین (1390)، «زبان و ادبیات عربی و کارآفرینی؛ نقش طب سنتی در کارآفرینی زبان و ادبیات عربی»، چهارمین همایش مدیران گروه عربی، یزد، دانشگاه یزد.

موغلی، علی‌رضا (1389)، «تأثیر عوامل سازمانی بر کارآفرینی دانشگاهی»، فصلنامة علوم مدیریت ایران، سال پنجم، شمارة 19، ص 118-103

هزارجریبی، جعفر (1388)، توسعة علوم انسانی از منظر کارآفرینی، پژوهش در نظام‌های آموزشی، دورة3، شمارة 7، ص 114-99.

پ) منابع اینترنتی

اساسنامة مرکز کارآفرینی دانشگاه شیراز، قابل دریافت از:

http://www.shirazu.ac.ir/?page_id=2010&search_words=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C

دستورالعمل اجرایی هستة کارآفرینی دانشکده‌های دانشگاه شیراز، قابل دریافت از:

http://wwwshirazu.ac.ir/?page_id=2010&search_words=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C

میرعرب رضی، رضا؛ سعید رضایی (1387)، «آموزش و پژوهش کارآفرینی، راهکاری برای ارتقای رشته‌های علوم انسانی»، کنگرة ملی علوم انسانی، تهران: گرفته‌شده از پایگاه زیر در تاریخ10/4/1395:

http://www.ensani.ir/fa/content/90012/default.aspx