نقش «هستة کارآفرینی» در توسعة کارآفرینی برای رشتة زبان و ادبیات عربی (بررسی هستة کارآفرینی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شیراز)

نوع المستند: علمی - پژوهش

المؤلفون

1 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شیراز

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شیراز

المستخلص

دانش، مهارت، و نگرش سه موضوع اساسی در گسترش کارآفرینی است. این سه موضوع نقش فراوانی در توسعة کارآفرینی در رشته‌های غیر علوم انسانی داشته‌اند، اما در علوم انسانی نیاز به بازنگری اساسی دارند. در رشتة زبان و ادبیات عربی نیز باید دانش کارآفرینی، مهارت آن و نیز نگرش استادان و دانشجویان مورد بازنگری اساسی قرار گیرد. این پژوهش پس از آسیب‌شناسی حوزة کسب‌وکار رشتة زبان و ادبیات عربی، در پی یافتن راهکاری برای به فعل رساندن توان کسب‌وکار در این رشته انجام شد و در نهایت منجر به تشکیل هستة کارآفرینی در بخش زبان و ادبیات عربی دانشگاه شیراز گردید. هسته کارآفرینی دانشگاه شیراز در سال 1389 به صورت آزمایشی تشکیل شد و دستورالعمل اجرایی آن تدوین گردید. این تجربه نشان داد برای فعال کردن کارآفرینی در این رشته می‌بایست در سرفصل‌های درسی به این موضوع توجه شود و نیز نگرش دانشجویان و استادان به مسئله تغییر کند تا زمینة ایجاد کسب‌وکارهای جدید فراهم گردد.

الكلمات الرئيسية


کتابنامه

الف) عربی

بیاری، سعید؛ حسین منفرد؛ سید محمدهاشمی (1390)، دانستنی‌های کارآفرینی، چ1، شیراز: تخت جمشید.

حسینی، سید نبی‌الله (1388)، کارآفرینی مهارت‌های ایجاد اشتغال، چ1، تهران: مبنای خرد.

هنرجویی، ژینوس (1390)، کارآفرینی چیست؟ کارآفرین کیست؟ ، تهران: آوای ظهور.

ب) مقالات

عربی

فکری، مسعود (1395)، «الفرص المهنیة المتاحة لخرّیجی أقسام اللغة العربیة وضرورة الانسیاق التعلیمی لمتطلباتها»، مجلة الجمعیة الإیرانیة للغة العربیة وآدابها، العدد 38، ص230-215.

فارسی

بغدادی، مصطفی؛ مرضیه شاوردی (1391)، «تجاری‌سازی موفق فناوری با رویکرد تیمی»، فصلنامة تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، سال نهم، شماره33، ص 45-37.

صفری، سعید؛ مهدی سمیع‌زاده (1391)، «نیازسنجی آموزش دانش و مهارت کارآفرینی در رشته‌های علوم انسانی»، نشریه علمی‌پژوهشی آموزش، سال هفتم، جلد7، شماره1، پاییز 1391، ص 79-66.

صیادی‌نژاد، روح‌الله؛ امیرحسین عبدلی (1395)، «ظرفیت‌ها، راهکارها و اصول کارآفرینی و تجاری‌سازی در رشتة زبان و ادبیات عربی»، مجلة انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، شمارة 38، ص 248-231.

عسکری، صادق؛ فاطمه علیان (1395)، «گردشگری درمانی گزینه‌ای برای اشتغال دانش‌آموختگان رشتة زبان عربی»، مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، شمارة 38، ص 264-249.

قرئلی، هدا؛ ماجد نجاریان (1394)، «نقش زبان عربی در بهبود گردشگری سلامت در ایران»، مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، شمارة 37، ص 228-213.

کیانی، حسین (1390)، «زبان و ادبیات عربی و کارآفرینی؛ نقش طب سنتی در کارآفرینی زبان و ادبیات عربی»، چهارمین همایش مدیران گروه عربی، یزد، دانشگاه یزد.

موغلی، علی‌رضا (1389)، «تأثیر عوامل سازمانی بر کارآفرینی دانشگاهی»، فصلنامة علوم مدیریت ایران، سال پنجم، شمارة 19، ص 118-103

هزارجریبی، جعفر (1388)، توسعة علوم انسانی از منظر کارآفرینی، پژوهش در نظام‌های آموزشی، دورة3، شمارة 7، ص 114-99.

پ) منابع اینترنتی

اساسنامة مرکز کارآفرینی دانشگاه شیراز، قابل دریافت از:

http://www.shirazu.ac.ir/?page_id=2010&search_words=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C

دستورالعمل اجرایی هستة کارآفرینی دانشکده‌های دانشگاه شیراز، قابل دریافت از:

http://wwwshirazu.ac.ir/?page_id=2010&search_words=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C

میرعرب رضی، رضا؛ سعید رضایی (1387)، «آموزش و پژوهش کارآفرینی، راهکاری برای ارتقای رشته‌های علوم انسانی»، کنگرة ملی علوم انسانی، تهران: گرفته‌شده از پایگاه زیر در تاریخ10/4/1395:

http://www.ensani.ir/fa/content/90012/default.aspx