نقدی کوتاه بر کتاب «دراسة ونقد فی مسائل بلاغیة هامة»

نوع المستند: علمی - پژوهش

المؤلفون

1 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه

المستخلص

نقاط قوّت شکلی کتاب
حروف‌نگاری، صفحه‌آرایی و صحافی کتاب تقریباً مطلوب است و قواعد عمومی ویرایش و نگارش غالباً رعایت شده است.
نقاط قوّت محتوایی کتاب
با توجه به اینکه مؤلف کتاب از صاحب‌نظران بلاغت قدیم عربی در ایران است، کتاب حاضر یکی از منابع مهم حوزة بلاغت عربی در دورة تحصیلات تکمیلی است.
با توجه به اینکه کتاب برخی از مباحث مهم حوزة بلاغت را مطرح کرده، این امکان برای نویسنده فراهم شده‌است که به صورت تفصیلی هرکدام از این مباحث را ارائه دهد.
در ارجاع به منابع، غالباً امانت‌داری رعایت شده‌است.

الكلمات الرئيسية


 منابع احادیث شریف